Vi erbjuder analyser för sulfidhaltigt bergmaterial.  Våra metoder är utvecklade på laboratoriet i Dandeyd och baseras på Stockholms Stads vägledning för provtagning och klassificering av sulfidförande berg. 

Eftersom det idag inte finns några riktlinjer eller gränsvärden för sulfidförande berg, går det utmärkt att använda analyserna även vid andra förfaranden. För varje steg i analysförfarandet kan du välja att själv utvärdera resultatet och besluta om vidare analyser ska utföras. 

Våra analyser inkluderar bl.a.

Enligt gällande vägledningar för sulfidförande berg sker antagandet att allt svavel förekommer som sulfid. Vägledningarnas rekommendationer och tillvägagångssätt är därmed baserade på den uppmäta totalhalten svavel och inte utifrån sulfidhalten. I de ABA test som erbjuds i våra paket för sulfidhaltigt bergmaterial sker därför beräkning av AP och NPR utifrån totalhalten svavel.

 

Analyspaket för sulfidhaltigt bergmaterial

 

Vi erbjuder även paket för analys av sulfidjordar.

 


Snabba svarstider och expressanalyser
 

Vi erbjuder analyser med konkurrenskraftiga svarstider. Vi kan exempelvis erbjuda alla analyssteg (totalhalt svavel, ABA-test och NAGpH-test) med en standardsvarstid på 10 arbetsdagar från mottagande av prov vid beställning av något av våra kombinationspaket, SULF-1a, SULF-1b eller SULF-1c.

Om du önskar ännu kortare svarstid har vi möjlighet till expressanalyser. Kontakta oss för mer information om detta. Observera att kapaciteten för expressanalyser är begränsad, kontakta oss alltid innan expressanalyser skickas in. 

 

 

Vi anpassar våra analyspaket efter dina behov!


Standardförfarandet för våra sammansatta kombinationspaket (SULF-1a, SULF-1b, SULF-1c) är att laboratoriet utför en utvärdering efter analysen av totalhalt svavel. Om totalhalten svavel är högre än 1000 mg/kg (0.1%) fortsätter vi automatiskt med ABA-test och NAGpH-test. Om totalhalten svavel är lägre än 1000 mg/kg fortsätter vi inte med ABA-test och NAGpH-test utan debiterar endast för totalhaltsanalysen (svavel samt eventuella metaller) och provberedning. På detta sätt behöver du inte lägga ned tid på att utvärdera och plocka ut de prover som ska analysras vidare. Detta förfarande ger den kortaste svarstiden.

Om du önskar utföra en egen utvärdering efter varje steg eller önskar att laboratoriet utvärderar varje steg, anpassar vi oss efter detta. Du kan även beställa enskilda analyser/tester, t.ex. endast ABA-test eller endast NAGpH-test. Kontakta oss för mer information.


 

Varför är sulfidhaltigt bergmaterial miljöfarligt och hur hanteras det?

Sveriges berggrund innehåller sulfidförande bergarter. Omfattningen av sulfidmineral varierar för olika områden i Sverige. Sulfider är stabila när de är orörda, men när berget sprängs vid exempelvis exploaterings- och anläggningsprojekt bildas nya ytor på berget. När ytorna som innehåller sulfidmineral, exponeras för syre och vatten vittrar berget och surt lakvatten med metalljoner kan påverka omgivande miljö negativt genom att exempelvis transporteras till omgivande vattendrag. Vissa berg innehåller ämnen som kan väga upp surheten, men det är ofta inte tillräckligt.

Bergmaterial från exploaterings- och anläggningsprojekt bör återanvändas i så stor utsträckning som möjligt. Materialet återanvänds vanligtvis på plats (exempelvis som ballastmaterial till vägar och/eller bullervallar) och/eller vid krossanläggningar som blandar materialet med "friskt berg".  Om sulfidförande berg påvisas behöver därför undersökningar göras på bergmassorna för att avgöra om materialet är syraproducerande.

Exploateringskontoret Stockholms Stad har tagit fram en vägledning kring hur provtagning och klassificering av sulfidförande berg ska ske. För att undersöka om bergmaterialet är syraproducerande utförs olika analyser i flera steg. 

 

 

Analys och bedömning av sulfidförande berg

Våra analyser bygger på Stockholms Stads vägledning för provtagning och klassificering av sulfidförande berg och följer dessa steg:

1. Totalthalt svavel
Som första steg bestäms totalthalten svavel i bergmaterialet. Om totalhalten ligger under 1000 mg/kg klassas materialet som icke syraproducerande (ISP) och kan återanvändas fritt. Om totalhalten ligger över 1000 mg/kg klassas materialet som potentiellt syraproducerande (PSP) och för att göra en vidare bedömning utförs ett statiskt ABA-test (Acid Base Accounting). 

2. ABA-test (Acid Base Accounting)
ABA-test ger ett mått på bergarters försurnings- och neutraliseringsförmåga och tar hänsyn till karbonatbuffringen. Vid ABA-testen erhålls materialets neutraliserande potential (NP) och syrabildande potential (AP). Utifrån NP och AP kan neutralisationspotentialkvoten (NPR) beräknas (NPR=NP/AP). Om den neutraliserande förmågan är minst 3 gånger större än den syrabildande förmågan, NPR>3, klassas materialet som icke syraproducerande (ISP) och inga vidare undersökningar behöver göras. Om NPR<3 är materialet potentiellt syraproducerande (PSP). Ett NAGpH-test (Net Acid Generation test) bör då utföras för att kunna bedöma materialet.  

3. NAGpH-test (Net Acid Generation test)
Vid NAGpH-testet mäts pH efter att provet oxiderats med väteperoxid (H2O2). Om pH-värdet efter NAGpH >4.5 är materialet icke syraproducerande (ISP) och om pH värdet efter NAGpH < 4.5 är materialet syraproducerande (SP)

 

Utvärdering av analyser för sulfidförande berg.

Vanliga frågor om analyser för sulfidförande berg

Huvudsakligen totalhalt svavel (S) men även kalcium (Ca) och järn (Fe) kan vara intressanta för vissa bergmaterial. - Totalhalt svavel: Den viktigase parametern. Material som visar en svavelhalt över 1000 mg/kg TS bedöms som potentiellt syraproducerande (PSP). - Totalhalt kalcium: Ger en uppfattning om buffertförmågan (CaCO3, kalcit/kalciumkarbonat*) i materialet men det finns egentligen ingen korrelation till kalciten i ett ABA-test. - Totalhalt järn: Järn ingår i vanliga sulfidmineral som Pyrit (svavelkis) och Magnetkis och påverkar vittringen av omkringliggande mineral vid oxidation, vilket ger upphov till upplösning och frigörelse av metaller som tidigare varit bundna i mineralen.  Även andra tungmetaller kan vara intressanta, exempelvis As som har påvisats i vissa av dessa material.

Totalhaltsupplösning med HNO3/HCl/HF på torkat och krossat/malt prov.

Acid Base Accounting. ABA är statiskt test som visar ett bergsmaterials kapacitet att producera och neutralisera syra. ABA-test rekommenderas vid totalsvavelhalter >1000 mg/kg TS. Både sulfid och sulfat ingår i totalhalten.

TOC (totalt organiskt kol), TIC (totalt inorganiskt kol), C-tot (totalt kol), S-tot (total svavel), NNP (netto neutraliseringspotential) anger syrabeständighet, NP (neutraliseringspotential), bestäms genom titrering och anger hur mycket som neutraliseras av framförallt karbonater. AP (syrapotential), fastställs efter totalhaltsananlys av svavel när allt svavel har oxiderats. Låg svavelhalt betyder låg syrapotential. NPR (neutraliseringpsotentialkvot), bedömningsgrund. NPR = NP/AP

NPR större än 3: Bergsmaterial bedöms som icke-syraproducerande (ISP), ingen vidare undersökning krävs. NPR mindre än 3: Bergsmaterialet bedöms som potentiellt syraproducerande (PSP) och man bör gå vidare med NAGpH-test.

Vid NPR mindre än eller lika med 3 från ABA-testet bör NAGpH-test utföras. NAGpH är ett statiskt test som utförs för att bedöma potentialen för ett bergmaterial att producera syra. Vid NAGpH-testet mäts pH efter att provet oxiderats med väteperoxid, H2O2 . NAGpH-testet tar, jämfört med ABA, även med andra buffrande mineraler utöver kalcit.

NAGpH > 4.5: Bergsmaterialet bedöms som icke syraproducerande (ISP) NAGpH < 4.5: Bergsmaterialet bedöms som syraproducerande (SP).   Det är viktigt att ABA och NAGpH utförs på samma representativa provuttag. NAGpH är inte lämpligt för material med både hög TOC-halt >5 % och svavelhalt under 5000 mg/kg p.g.a. reaktion mellan oxidationsmedlet och TOC i materialet, vilket kan ge upphov till för lågt pH på grund av produktion av organiska syror.

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Länkar

Stockholms Stads vägledning för provtagning och klassificering av sulfidförande berg kan på förfrågan erhållas från Exploateringskontoret Stockholms Stad, hänvisa till Dnr E2020-04235.