ALS Scandinavia erbjuder och förmedlar kemiska miljöanalyser. Verksamheten består av handelsverksamhet samt analysverksamhet på egna laboratorier och hos kontrakterade europeiska underleverantörer.

Miljöpolicy

ALS Scandinavia har åtagit sig att jobba för hållbarhet och är medvetna om ansvaret att minimera verksamhetens miljöbelastning som uppstår i samband med de produkter och tjänster som saluförs.

ALS Scandinavia har därför ett miljöledningssystem (MLS), baserat på ISO 14001, och strävar efter certifiering på alla sina avdelningar. Tillämplig miljölagstiftning, myndigheters krav och föreskrifter inom miljöområdet samt andra bindande krav ska följas.

En kontinuerlig förbättring av MLS och miljöarbetet sker genom regelbundna revisioner, avvikelsehanteringssystem samt riskbedömningar. I miljöarbetet ingår identifiering, kontroll samt uppföljning av betydande aspekter som har miljöpåverkan, samt mätning av utvalda nyckeltal såsom transportvolymer och utsläpp av växthusgaser.

Personalen på ALS Scandinavia ska tänka på att reducera sin miljöpåverkan;

  • i de dagliga processerna i verksamheten, till exempel vid återvinning och sortering av avfall, förbrukning av resurser som el, papper och material, val av transportmedel
  • vid planering och genomföring av projekt, till exempel utveckling av analysmetoder som kräver mindre provmängder, byte till kemikalier som har lägre miljöpåverkan, säkrare hantering av kemikalier
  • vid inköp av varor och tjänster, till exempel val av klimatvänligare råvaror, produktion och transporter

ALS Scandinavia försöker påverka externa och interna intressenter mot en ökad miljömedvetenhet, och motivera personalen genom utbildningar och uppmuntran till att bidra med idéer och förslag.

Ledningen, miljösamordnare och miljöansvariga ska säkerställa implementering av miljöpolicy och MLS på varje avdelning. Miljöpolicyn förmedlas via ALS hemsida, på anslagstavlor och i styrande dokument tillhörande MLS.

All personal har ett ansvar att förstå miljöpolicyn och tillämpa den.

Kvalitetspolicy, ALS Scandinavia

ALS Scandinavia har åtagit sig att hålla hög och jämn kvalitet i de tekniska analystjänster som företaget tillhandahåller och i sin ackrediterade verksamhet uppfylla kraven i EN ISO/IEC 17025. Tjänsterna ska hålla hög servicenivå och utföras professionellt. 

ALS Scandinavia har därför ett kvalitetsledningssystem och strävar efter att dess effektivitet ständigt ökar genom systematiskt förbättringsarbete. Dessutom ska företaget fortlöpande identifiera och bedöma risker och möjligheter i alla delar av verksamheten. 

ALS Scandinavia ska uppfylla såväl kundkrav som krav i lagar och föreskrifter. 

Företaget skall inte bedriva verksamhet eller delta i aktiviteter som kan antas skada förtroendet för företagets kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga eller integritet. 

Personalen inom ALS Scandinavia ska ha relevant utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter. Varje anställd ska också ha tillgång till dokumentation över kvalitetsledningssystemet och kunskap om de delar som är relevanta för de egna arbetsuppgifterna samt resurser för att utföra dem på ett kvalitativt sätt. 

Ledningen och kvalitetsansvarig ska säkerställa implementering av kvalitetspolicy och kvalitetsledningssystemet på varje avdelning. Kvalitetspolicyn kommuniceras via ALS hemsida och i styrande dokument tillhörande kvalitetsledningssystemet. 

All personal ska vara medveten om sin egen betydelse för tjänsternas kvalitet, samt verka för att denna kvalitetspolicy uppfylls.

Stockholm 2019-09-03
Martin Stener, General Manager Nordic Region