ALS Scandinavia erbjuder och förmedlar kemiska miljöanalyser. Verksamheten består av handelsverksamhet samt analysverksamhet på egna laboratorier och hos kontrakterade europeiska underleverantörer.

Miljöpolicy (2022-01-18)

ALS Scandinavia har åtagit sig att jobba för hållbarhet och är medvetna om ansvaret att efterleva sina klimatförpliktelser, i linje med FN:s klimatmål nr 13, att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.

Vilket innebär för företaget att minimera den miljöbelastning som uppstår i samband med de produkter och tjänster som tillhandahålls, och som genom handelsverksamheten främst genereras genom transporter.

ALS Scandinavia har därför ett miljöledningssystem (MLS), baserat på ISO 14001, och strävar efter certifiering på alla avdelningar. Tillämplig miljölagstiftning, myndigheters krav och föreskrifter samt andra bindande krav ska följas. 

En kontinuerlig förbättring av miljöledningssystemet sker genom revisioner, målmedvetet arbete med avvikelser samt riskbedömningar. I miljöarbetet ingår identifiering och kontroll av miljöaspekter samt mätning av nyckeltal såsom energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

ALS Scandinavia jobbar för att påverka externa och interna intressenter mot en ökad miljömedvetenhet. Personalen motiveras till miljöengagemang på alla nivåer i verksamhetens dagliga processer såsom avfallshantering, analysmetoder, inköp av varor och tjänster.

Högsta ledningen ska säkerställa implementering av miljöpolicyn och MLS på varje avdelning. Miljöpolicyn kommuniceras via ALS hemsida och i styrande dokument tillhörande MLS.

All personal ska vara medveten om sin egen betydelse för företagets miljöpåverkan, samt verka för att denna miljöpolicy uppfylls.

Kvalitetspolicy, ALS Scandinavia

ALS Scandinavia har åtagit sig att hålla hög och jämn kvalitet i de tekniska analystjänster som företaget tillhandahåller och i sin ackrediterade verksamhet uppfylla kraven i EN ISO/IEC 17025. Tjänsterna ska hålla hög servicenivå och utföras professionellt. 

ALS Scandinavia har därför ett kvalitetsledningssystem och strävar efter att dess effektivitet ständigt ökar genom systematiskt förbättringsarbete. Dessutom ska företaget fortlöpande identifiera och bedöma risker och möjligheter i alla delar av verksamheten. 

ALS Scandinavia ska uppfylla såväl kundkrav som krav i lagar och föreskrifter. 

Företaget skall inte bedriva verksamhet eller delta i aktiviteter som kan antas skada förtroendet för företagets kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga eller integritet. 

Personalen inom ALS Scandinavia ska ha relevant utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter. Varje anställd ska också ha tillgång till dokumentation över kvalitetsledningssystemet och kunskap om de delar som är relevanta för de egna arbetsuppgifterna samt resurser för att utföra dem på ett kvalitativt sätt. 

Ledningen och kvalitetsansvarig ska säkerställa implementering av kvalitetspolicy och kvalitetsledningssystemet på varje avdelning. Kvalitetspolicyn kommuniceras via ALS hemsida och i styrande dokument tillhörande kvalitetsledningssystemet. 

All personal ska vara medveten om sin egen betydelse för tjänsternas kvalitet, samt verka för att denna kvalitetspolicy uppfylls.

Stockholm 2019-09-03
Martin Stener, General Manager Nordic Region