ALS Scandinavia erbjuder ett brett utbud av ackrediterade analyser för alla typer av byggnadsmaterial. Vi utför exempelvis analyser av PCB i fogmassor, PAH, oljor, ftalater, klorparaffiner, metaller (t.ex. bly och kvicksilver, krom VI), asbest och mögel.

Vid rivningar är det viktigt att snabbt kunna identifiera riskavfall. Vi har därför satsat på att kunna erbjuda mycket korta svarstider och det finns expressalternativ för de flesta analyspaket.

Det finns många typer av byggnadsmaterial som kan innehålla farliga ämnen. Vanliga avfallsslag är betong, tegel, klinker, keramik, trä, tjärpapp, plast och gips. Det kan också förekomma PCB-haltiga fogmassor, akrydurgolv med PCB, oljehaltiga kablar och isolering med CFC (klor-fluor-föreningar). Vi utför analyser i alla dessa material.

Mer information om våra analyspaket finns nedan:

Vilka ämnen som ska analyseras beror dels på typen av byggmaterial (exempelvis PCB i fogmassor och PAH i takpapp) samt vilken verksamhet som har utförts i byggnaden, se "Branschtypiska föroreningar", sidan 2 i "Referensdata miljö" (PDF). 

Våra laboratorier är ackrediterade och det är likaså våra metoder i hög utsträckning.

 

Provberedning av byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial måste ofta provberedas innan analys kan utföras. Eftersom byggnadsmaterial kan vara mycket inhomogena är provberedningen viktig för att få ett för materialet representativt analysresultat.

Provberedning kan vara sågning av betongkärnor, krossning och malning, frysmalning med flytande kväve (kryomalning), knivkvarnsmalning av trä, eller finfördelning av plastmattor och tjärpapp. Här beskrivs våra provberedningstekniker.

ALS Scandinavia utför provberedning av alla typer av byggprover och beredningen kan ofta utföras samma dag som proverna lämnas in.

 

Expressanalyser

Vi har snabba svarstider på alla typer av prover och analyser, för utvalda analyser kan vi erbjuda våra Quick-tjänster (ALS Quick) som innebär mycket korta svarstider där provet analyseras under natten eller under samma dag som provet lämnas in. 

 

Transport av prover 

ALS Scandinavia samarbetar med flera transportfirmor för leverans av dina prover. Tack vare det kan vi erbjuda dig en lösning till ett konkurranskraftigt pris. Kontakta vår logistikavdelning för mer information.

 

När ska byggmaterial analyseras?

Gamla industribyggnader är ofta belägna i attraktiva områden och därför intressanta att omvandla till bostäder, kontor eller offentliga lokaler. Förutom föroreningar som orsakats av tidigare verksamheter kan miljöstörande ämnen såsom asbest, PCB, PAH och olja, bly, kvicksilver och radon förekomma i byggnadsmaterial. 

När byggnader ska rivas eller byggas om bör alltid en materialinventering göras. Det är nödvändigt för att förebygga risker med avfallet och för att på ett säkert sätt ta hand om bygg- och rivningsavfall.

Vid en materialinventering identifieras byggprodukter som kan återvinnas och vilka typer av avfall som kan innehålla farliga ämnen. Materialinventeringen syftar till att:

  • identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand
  • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
     

Länkar till närliggande analysområden

Här kan du läsa mer om relaterade analysområden:

Laktester
Mögelanalys
Asbest
ALS Quick