Denna dataskyddspolicy förklarar hur ALS Scandinavia och vårt moderbolag ALS Limited samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss se information i slutet av detta dokument.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du eller analysbeställaren ger till oss 

Du eller analysbeställaren kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Korrespondans

Information vi samlar in om dig 

När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information: Dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Annan kontoinformation: Exempelvis språkinställningar, valutainställningar och dina föredragna filformat för analysresult.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

     
Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

("varför är behandlingen nödvändig")
Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig N
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. N
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning. N
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. N
För att förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning. J
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen. N
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar och krav relaterade till vår ackrediterade verksamhet Följa tillämplig lagstiftning. N

Kommunicera med dig 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om användning av våra tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till oss.

Vilka kan ta del av din information?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern: Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Vid aktivering av ALSolutions delas information såsom rapportmottagare, provtagare, beställare till andra aktiva användare inom organisationen/företaget eller med individer som organisationen/företaget har begärt ska få tillgång till systemet.
 • Myndigheter: Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad vi INTE kommer att göra med din data 

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data: Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd"): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, ingångna avtal samt krav från ackrediteringsmyndigheter, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster.

Kontakta oss

ALS Scandinavia AB
Aurorum 10, 977 75, Luleå
Telefon, kundtjänst: 0920-28 9900
E-mail, kundtjänst: info.lu@alsglobal.com