Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Samtliga priser i prislistan är angivna i SEK. Moms tillkommer. Ingen expeditions- eller faktureringsavgift tas ut. ALS Scandinavia förbehåller sig rätten att begära förskotts-betalning. Om proverna kräver torkning, malning, etc, uttas avgift enligt uppgifter i prislistan. Begär offert för större antal prov eller regelbundet återkommande prover.

Vid ofullständiga faktureringsuppgifter som leder till ny faktura debiterar vi för detta.

Ett företag, organisation eller enhet med eget organisationsnummer som har en affärsförbindelse med ALS kallas nedan kund. Person som är anställd av eller agerar på uppdrag av kunden refereras nedan till som kontakt eller beställare.

Ansvar

1. ALS Scandinavia ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada ALS Scandinavia vållar beställaren genom fel eller försummelse vid fullgörande av sitt uppdrag. Se även FaLs Allmänna bestämmelser.

2. Skadeståndsansvaret omfattar endast ersättning för direkt kostnad för fel eller försummelse. Det omfattar ej indirekt skada (indirekt förlust) såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. ALS Scandinavias ansvar omfattar ej skada som beror på beställaren såsom att denne lämnat felaktiga förutsättningar eller upplysningar eller utan ALS Scandinavias godkännande ändrat i av ALS Scandinavia tillhandahållna resultat. ALS Scandinavias sammanlagda skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget begränsas till ett basbelopp.

3. Begränsningarna i ALS Scandinavias skadeståndsskyldighet äger ej tillämpning vid personskada, då ansvaret skall bedömas enligt lag eller vid skada till följd av grov vårdslöshet av ALS Scandinavia.

4. Beställarens rätt till skadestånd enligt ovan är förverkad om anspråk på ersättning icke framställs skriftligen utan dröjsmål, dock senast inom sex veckor efter att testresultatet skickats till beställaren.

Leveranstider

Provtagningsmaterial: vanligtvis 3-5 arbetsdagar 
Analyser: Leveranstid för respektive analys finns angivet för varje analyspaket. Generellt sett är leveranstiden 10 arbetsdagar (för analyser där uppslutning uppslutning med smälta krävs är leveranstiden vanligen 15 arbetsdagar), men detta kan variera beroende på analys. I de flesta fall kan expressanalyser erhållas mot pristillägg. Vänligen se expresstariffer under respektive analyspaket.

Prover måste ankomma tillsammans med fullständig analysbeställning för att ankomststämplas. För prover som ankommer utan analysbeställning eller prover där analysbeställningen ändras kommer dessa ankomststämplas först när den slutgiltiga analysbeställningen ankommer.

Läs mer om sista ankomsttid.

Snabbprover analyseras efter laboratoriets kapacitet. För ett flertal analyspaket kan expressanalyser inte utföras. Kontakta laboratoriet för att få besked om leveransmöjligheter.

Analysresultat

Analysresultat kan levereras per e-post (ange e-postadress om detta önskas) eller brev, samt, om så önskas, med fax. Analysresultat per e-post är standard, resultat per brev deviterar vi extra för.

Det är också möjligt att ladda ner egna analysresultat från denna webbplats (online-service). 

Det framgår av våra analyspaket i vilken enhet analysresultaten rutinmässigt rapporteras. Önskas resultat i annan enhet, vänligen uppge detta på den orderblankett som sänds in tillsammans med prov till laboratoriet.

De rapporteringsgränser som anges för respektive analyspaket är inte garanterade rapporteringsgränser utan de rapporteringsgränser som normalt kan erhållas. I vissa fall kan rapporteringsgränsen bli förhöjd på grund av provets beskaffenhet. Rapporteringsgränsen kan exempelvis bli förhöjd på grund av provets matris (en hög koncentration av ett ämne i provet kan leda till att rapporteringsgränsen blir förhöjd för andra ämnen), provmängd (laboratoriet har erhållit en mindre provmängd än den rekommenderade) eller hög fukthalt i provet.

Specialanalyser

För analyser som ej återfinns i prislistan, var vänlig kontakta laboratoriet för diskussion.

Förvaring

ALS sparar de flesta typer av analyserade prover kostnadsfritt en tid efter att proverna har analyserats. Tiden för kostnadsfri provlagring varierar beroende på provtyp, se information här. Returfrakt av provmaterial eller emballage kan ske till självkostnadspris.

Kylförvaring

ALS erbjuder kylförvaring av prover som inte ska analyseras direkt när de skickas in. Proverna skickas till ALS Danderyd och förvaras i ALS Danderyds kylförråd. Proverna förvaras vid en temperatur under 8 °C. Vi erbjuder även kylförvaring med inventering av prover. Mer information och priser hittar du här.

Ansvar för transporter

För prov som av kund lämnas till bud/transportfirma eller inlämningsställe för vidare transport till ALS Scandinavia sker denna transport på kundens ansvar. ALS Scandinavia AB åtar sig inte ansvar för eventuella skador som uppkommer under sådan transport och utbetalar inte ersättning för sådana skador.

ALS dataskyddspolicy

ALS dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla de personuppgifter som du eller analysbeställaren lämnar enligt gällande dataskyddspolicy. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

För att se ALS dataskyddspolicy, klicka här.

Sekretess

ALS Scandinavia AB skall betrakta all information från uppdragsgivaren i samband med uppdrag som kundens egendom och behandla den som konfidentiell. Kunden står alltid som fakturamottagare och har endast rätt att avropa offerter som är ställda till kunden. Detsamma gäller analysresultat och annan information som framtas av ALS Scandinavia vid arbete med provmaterial och information som uppdragsgivaren tillhandahållit.

ALS kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, tillsynsmyndigheter, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldig att göra det enligt lag eller för att upprätthålla vår ackreditering. I de fallen vi har för avsikt att lämna ut konfidentiell information om uppdragsgivaren kommer vi, vid behov, informera denne om detta och vilken information det rör sig om.

Ett separat sekretessavtal kan vid behov upprättas mellan ALS och uppdragsgivare.