Klorerade lösningsmedel i mark, vatten och luft

Klorerade lösningsmedel har på grund av dess egenskaper använts brett inom industrin. I synnerhet har ämnena använts för avfettning av metall samt vid kemtvätt. Ämnena har redovisade ekotoxiska effekter och har visats framkalla bland annat cancer hos människor.
ALS Scandinavia erbjuder ett heltäckande utbud av analyser för klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter.
Då klorerade lösningsmedel i sin natur är väldigt flyktiga har ALS tagit fram specialanpassade provkärl som minimerar förluster men samtidigt möjliggör representativ provtagning. Läs gärna informationsbladet "Metanolvial och ClosedCap - provtagning av flyktiga ämnen i jord".