Valet av uppslutningsmetod går hand i hand med syftet för själva analysbeställningen. Önskar du jämföra dina analysresultat mot exempelvis Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är det i första hand uppslutning med salpetersyra som ska användas för de flesta metaller. Vill du å andra sidan veta de totala halterna av metaller i ditt prov fordras normalt sett en betydligt mer kraftfull uppslutning som fullständigt löser upp analysprovet. Nedan finner du de vanligaste extraktionsmetoderna som vi erbjuder.

Utvärderingen styr val av uppslutningsmetod

Värmeblock efter lakning med salpetersyra (HNO3)

I Skandinavien är lakning med HNO3, salpetersyra, den vanligaste extraktionsformen. För analys av lättlakbara metaller och/eller organiska matriser såsom slam är denna uppslutning fullgod.

Aqua Regia

Aqua Regia, kungsvatten, är en mer aggressiv uppslutningsmetod vilket ökar utbytet av metaller, speciellt i oorganiska matriser. Till skillnad från salpetersyra så är även kungsvatten komplexbildande vilket ytterligare ökar effektiviteten av extraktionen. Uppslutning med kungsvatten är en vanlig standard utanför de skandinaviska länderna. Utbytet av metaller kan med kungsvatten öka i genomsnitt 2-3x jämfört med salpetersyra för flertalet miljörelevanta element men upp till 10x för exempelvis titan (Ti).

ALS Scandinavia erbjuder ackrediterad analys av närmare 60 grundämnen för såväl jord, slam, sediment och byggnadsmaterial efter uppslutning med kungsvatten. Se våra analyspaket M-AR.

HNO3/HCl/HF alternativt smältning

För att vara säker på att extrahera totala halter av flera grundämnen i fasta prover fordras uppslutning med antingen HNO3/HCl/HF, smältning eller en kombination av de båda. Val av metod beror dels på matris och dels på vilka element som ska kvantifieras. 

ALS Luleå erbjuder ackrediterad analys av mer än 60 grundämnen för såväl jord, slam, sediment, mineral, avfall och byggnadsmaterial efter totaluppslutning. Se våra analyspaket TC-1, -2, -3 och -4.