NÅGRA RIKTVÄRDEN FÖR PESTICIDER I VATTEN

Myndigheten för Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) anger riktvärdet för bekämpningsmedel i grundvatten. Enligt SGU ska halten inte vara högre än 0,1 mikrogram per liter för enskilda ämnen eller 0,5 mikrogram per liter sammantaget. Vid högre halter än SGU:s riktvärde klassar även Livsmedelsverket dricksvatten som otjänligt.
Vad gäller vissa ämnen såsom dieldrin, aldrin, heptaklor och heptaklorepoxid, anges gränsvärdet 0,030 mikrogram per liter. Halten av bekämpningsmedel i vatten från enskilda brunnar ligger ofta över gränsvärdet för dricksvatten.

I södra Sverige har mellan 30- 50 substanser hittats i regnvatten, där halterna varit högre på sommaren än andra årstider. Bekämpningsmedlen som kommit med regnvattnet är huvudsakligen ämnen som används i närområdet, men det förekommer även låga halter av ämnen som är förbjudna i Sverige. Dessa ämnen har transporterats hit med vindar från andra länder. Höga halter av pesticider eller bekämpningsmedel påträffas ofta i vissa jordbruksområden samt i mindre vattendrag.

ALS har riktvärden för många ämnen inklusive pesticider i vatten. Kontakta oss gärna för mer information.