några riktvärden för pesticider i vatten

NÅGRA RIKTVÄRDEN FÖR PESTICIDER I VATTEN

Myndigheten för Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) anger riktvärdet för bekämpningsmedel i grundvatten. Enligt SGU ska halten inte vara högre än 0,1 mikrogram per liter för enskilda ämnen eller 0,5 mikrogram per liter sammantaget. Vid högre halter än SGU:s riktvärde klassar även Livsmedelsverket dricksvatten som otjänligt.
Vad gäller vissa ämnen såsom dieldrin, aldrin, heptaklor och heptaklorepoxid, anges gränsvärdet 0,030 mikrogram per liter. Halten av bekämpningsmedel i vatten från enskilda brunnar ligger ofta över gränsvärdet för dricksvatten.


När kemiska eller biologiska bekämpningsmedel på olika sätt hittar ner till grundvattnet kan det leda till otjänligt dricksvatten. I mark och grundvatten är BAM det vanligaste bekämpningsmedlet som upptäckts. BAM är en nedbrytningsprodukt av ogräsmedlet diklobenil som var vanligt förr.


Inom Skogsindustrin är förekomsten av bekämpningsmedel störst. Där används lättlösliga metallsalter som träskyddsmedel för behandling av virke för att motverka rötangrepp. Bekämpningsmedel används även inom jordbruk där ogräsmedel förekommer, som medel mot svamp, insekter samt kvalster. Bekämpningsmedel för skogsindustrin är ofta baserade på organiska föreningar som har en begränsad löslighet i vatten och därigenom också får en begränsad spridning i marken.

I södra Sverige har mellan 30- 50 substanser hittats i regnvatten, där halterna varit högre på sommaren än andra årstider. Bekämpningsmedlen som kommit med regnvattnet är huvudsakligen ämnen som används i närområdet, men det förekommer även låga halter av ämnen som är förbjudna i Sverige. Dessa ämnen har transporterats hit med vindar från andra länder. Höga halter av pesticider eller bekämpningsmedel påträffas ofta i vissa jordbruksområden samt i mindre vattendrag.
 

ALS har riktvärden för många ämnen inklusive pesticider i vatten. Kontakta oss gärna för mer information.