Bekämpningsmedel eller pesticider är definierat som biologiska och kemiska medel som hindrar att mikroorganismer, djur eller växter orsakar skada eller besvär för människors hälsa eller egendom.
Bekämpningsmedel delas ofta in i undergrupper beroende på användning; växtskyddsmedel, biocider och biologiska bekämpningsmedel. Man ser också ofta indelningen herbicider (mot ogräs), fungicider (mot svamp och röta) och insekticider (mot insekter). 

Kemikalieinspektionen publicerar varje år en rapport om användning av bekämpningsmedel i Sverige. I rapporten från 2015 kan du se att användningen inom de flesta områden har gått ner och att den totala använda volymen, baserat på aktiva ämnen, var ca 9000 ton 2015.
 
Ett utdrag från rapporten visar följande om användningen:

Sektor Volym, ton 2015  Volym, ton 2011-2014 Kommentar, främsta minsknings- och ökningsområden 
Skogsbruk 16 17 Minskningar: användningen för avskräckning av vilt, bekämpning av vegetation samt insektsbekämpning på barrträdsplantor.
Hushållskonsumtion 562 669 Minskningar: svampmedel, ogräsmedel, avskräckningsmedel samt insektsmedel av.
Ökningar: ättiksyra och ogräs.
Industri 6667 6813 Minskningar: bekämpningsmedelsgruppen träskyddsmedel för tryck och
vakuumimpregnering.
Jordbruk 1719 1697 Ökning: ökad försäljningen av aklonifen, som ingår i ogräsmedel samt protiokonazol, som är ett svampmedel. 
Frukt och trädgård 101 97 Liten generell ökning i och med att mängder försålts 2015.
Totalt 9065 9293 Minskning av total användningen med drygt 225 ton

Bekämpningsmedel har egenskaper som är värdefulla för att skydda hälsa och egendom. Dock kan samma egenskaper leda till problem och negativa hälsoeffekter om bekämpningsmedel sprids till grundvatten (dricksvatten). Då många bekämpningsmedel appliceras genom besprutning kan vinden transportera bekämpningsmedlet till områden utanför tilltänkt behandlingsområde. Många av de nyare medlen har också hög vattenlöslighet, vilket leder till att det lättare når grundvattnet och inte, som med många av de tidigare medlen som t.ex. DDT, stannar kvar i jorden.

ALS kan hjälpa dig att analysera över 500 olika pesticider i vatten. Kontakta oss gärna för mer information eller följ länken för att ta del av våra olika analyspaket för pesticider.