Bekämpningsmedel eller pesticider är definierat som biologiska och kemiska medel som hindrar att mikroorganismer, djur eller växter orsakar skada eller besvär för människors hälsa eller egendom. Bekämpningsmedel delas ofta in i undergrupper beroende på användning; växtskyddsmedel, biocider och biologiska bekämpningsmedel. Man ser också ofta indelningen herbicider (mot ogräs), fungicider (mot svamp och röta) och insekticider (mot insekter). 

Kemikalieinspektionen publicerar varje år en rapport om användning av bekämpningsmedel i Sverige. I rapporten från 2015 kan du se att användningen inom de flesta områden har gått ner och att den totala använda volymen, baserat på aktiva ämnen, var ca 9000 ton 2015.
 
Ett utdrag från rapporten visar följande om användningen:

Sektor Volym, ton 2015  Volym, ton 2011-2014 Kommentar, främsta minsknings- och ökningsområden 
Skogsbruk 16 17 Minskningar: användningen för avskräckning av vilt, bekämpning av vegetation samt insektsbekämpning på barrträdsplantor.
Hushållskonsumtion 562 669 Minskningar: svampmedel, ogräsmedel, avskräckningsmedel samt insektsmedel av.
Ökningar: ättiksyra och ogräs.
Industri 6667 6813 Minskningar: bekämpningsmedelsgruppen träskyddsmedel för tryck och
vakuumimpregnering.
Jordbruk 1719 1697 Ökning: ökad försäljningen av aklonifen, som ingår i ogräsmedel samt protiokonazol, som är ett svampmedel. 
Frukt och trädgård 101 97 Liten generell ökning i och med att mängder försålts 2015.
Totalt 9065 9293 Minskning av total användningen med drygt 225 ton

 

 

Spridning av bekämpningsmedel till vatten

Bekämpningsmedel har egenskaper som är värdefulla för att skydda hälsa och egendom. Dock kan samma egenskaper leda till problem och negativa hälsoeffekter om bekämpningsmedel sprids till grundvatten (dricksvatten). Eftersom många bekämpningsmedel appliceras genom besprutning kan vinden transportera bekämpningsmedlet till områden utanför tilltänkt behandlingsområde. Många av de nyare medlen har också hög vattenlöslighet, vilket leder till att de lättare når grundvattnet och inte, som med många av de tidigare medlen som t.ex. DDT, stannar kvar i jorden.

I södra Sverige har mellan 30- 50 substanser hittats i regnvatten, där halterna varit högre på sommaren än under andra årstider. Bekämpningsmedlen som kommit med regnvattnet är huvudsakligen ämnen som används i närområdet, men det förekommer även låga halter av ämnen som är förbjudna i Sverige. Dessa ämnen har transporterats hit med vindar från andra länder. Höga halter av pesticider eller bekämpningsmedel påträffas ofta i vissa jordbruksområden samt i mindre vattendrag.

När kemiska eller biologiska bekämpningsmedel på olika sätt hittar ner till grundvattnet kan det leda till otjänligt dricksvatten. I mark och grundvatten är BAM det vanligaste bekämpningsmedlet som upptäckts. BAM är en nedbrytningsprodukt av ogräsmedlet diklobenil som var vanligt förr.

Inom Skogsindustrin är förekomsten av bekämpningsmedel störst. Där används lättlösliga metallsalter som träskyddsmedel för behandling av virke för att motverka rötangrepp. Bekämpningsmedel används även inom jordbruk där ogräsmedel förekommer, som medel mot svamp, insekter samt kvalster. Bekämpningsmedel för skogsindustrin är ofta baserade på organiska föreningar som har en begränsad löslighet i vatten och därigenom också får en begränsad spridning i marken.

Våra analyspaket

ALS kan hjälpa dig att analysera över 500 olika pesticider i vatten. Kontakta oss gärna för mer information eller följ länken för att ta del av våra olika analyspaket för pesticider i vatten.