ALS Scandinavia erbjuder analys av tennorganiska föreningar med GC- ICP-SFMS (Gaskromatografi kopplad med ICP-SFMS). Analys av tennorganiska föreningar är ackrediterad för vatten, jord, sediment, slam, biota och livsmedel men kan även erbjudas för elektronik, textil, papper, massa och mer. ALS utför dessutom analys av tennorganiska föreningar med exceptionellt låg rapporteringsgräns (LOQ): ner till 0.0002 mg/kg, eller 0.2µg/kg, torrsubstans för fasta prover.

Se analyspaket för tennorganiska föreningar

 

Mono- och diorganiska tennföreningar

Monoorganiska och diorganiska tennföreningar används som stabilisatorer i tillverkning av plast. Dessa tennföreningar återfinns även i exempelvis tätningsmedel, lim och fogmassor i form av katalysatorer. Med undantag för dibutyltenn (DBT) som har påverkan på immunförsvaret samt är irriterande för ögonen så karaktäriseras monoorganiska och diorganiska tennföreningar av jämförelsevis låg toxicitet med begränsad biologisk påverkan. ALS Scandinavia erbjuder ackrediterad analys av monoorganiska och diorganiska tennföreningar: monobutyltenn (MBT), dibutyltenn (DBT), monooktyltenn (MOT), dioktyltenn (DOT), monofenyltenn (MPhT) och difenyltenn (DPht). Ackrediterad mätning av tennorganiska föreningar kan utföras I vatten, jord, sediment, slam, biota samt livsmedel.
Tennorganiska föreningar

Triorganiska tennföreningar

Triorganiska tennföreningar är de mest toxiska tennföreningarna och används exempelvis industriellt som biocider. Den allmänt mest kända källan till tributyltenn (TBT) är från dess användning för behandling mot svampangrepp. TBT har använts på textil, papper, trä samt i bottenfärg för båtar och skepp. Användningen av tributyltenn på båtbottnar har orsakat stor skada på det marina livet i hamnar. På grund av triorganiska tennföreningars allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper har användningen begränsats kraftigt.

ALS Scandinavia erbjuder ackrediterad analys av triorganiska tennföreningar:

  • Analys av tributyltenn (TBT)
  • Analys av tricyklohexyltenn (TCHT)
  • Analys av trifenyltenn (TPhT)

Tetraorganiska tennföreningar

Tetraorganiska tennföreningar förekommer inte i kemikalier, dess huvudsakliga användning är som startmaterial (råvara) i produktion av andra tennorganiska föreningar. ALS Scandinavia utför analys av tetrabutyltenn. Tetrabutyltenn, TTBT, kan mätas enskilt eller som del av nedanstående analyspaket:

  • OV-19: Vatten (sötvatten, havsvatten, avloppsvatten, förorenat vatten m.m.)
  • OJ-19: Jord, slam och sediment
  • OB-19: Biota (växter, skaldjur m.m.)
  • OE-19: Electronics (kretskort och andra elektroniska komponenter).
  • OF-19: Papper och pappersmassa