ALS Scandinavia AB använder två typer av ICP-MS (masspektrometer med induktivt kopplad plasma som jonkälla) för isotopmätningar, dessa tekniker presenteras nedan.

Valet av teknik kan ofta relateras till vilken precision som krävs för att uppnå syftet med analysen. För att särskilja mellan olika källor av plutonium (Pu) exempelvis så kan ofta 10-20 % mätosäkerhet vara tillräckligt. För 147Sm/143Sm-datering däremot så fordras ofta mer än 0.002 % precision.

ICP –SFMS

Med ICP-SFMS teknik så används en magnetsektor för mätningen av massa vilket särskiljer denna teknik mot traditionell ICP-QMS. Denna teknik benämns även som högupplösande ICP-MS eftersom magnetsektorn har en betydligt högre massupplösning. Under optimala förhållanden så uppnår vi en precision på bättre än 0.05 % på isotopmätningar med ICP-SFMS.

MC-ICP-MS

ALS har tillgång till två multikollektorer ICP-MS (MC-ICP-MS) för isotopmätningar med högre precision. Den huvudsakliga skillnaden jämfört med ICP-SFMS är att dessa instrument är försedda med flera detektorer som simultant mäter de olika isotoperna av intresse. Med MC-ICP-MS så kan en precision på mer än 0.001 % uppnås.

Kvalitet

ALS Scandinavia har deltagit i flera provningsjämförelser för isotopmätningar, resultaten från dessa är tillgängliga på begäran.

Läs mer om kvalitet.