Ja, vänligen läs om våra provtagningsinstruktioner för humanbiologiska prover här.

ALS kan utföra ackrediterade analyser av samtliga provtyper. Remitterande doktor/läkare tar i första hand beslut om vilket prov som skall tas. Halterna för vissa grundämnen skiljer sig åt i blod jämfört med serum. Till exempel så finns det högre halter av järn, bly, kadmium och kvicksilver i blod än serum då dessa metaller i större utsträckning är proteinbundna. Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre. Serum är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, bland annat antikroppar.

Enstaka prover i transporthylsor kan normalt sett skickas i vadderade kuvert till ALS.  Alla försändelser som innehåller humanbiologiska prover ska märkas med UN3373 och Biologiskt material kategori B. Generellt sett rekommenderar vi att skicka prov kylt/fryst beroende på provtyp. Om prover för metallanalys transporteras i rumstemperatur bör frakten inte överstiga 2 dagar. För blod som transporteras i rumstemperatur är det extra viktigt att prov är homogeniserat för att undvika koagulering.

ALS rekommenderar att prover sänds måndagar till onsdagar för att säkerställa att de kommer fram till laboratoriet så snabbt som möjligt. Prover som tas i slutet av veckan förvaras med fördel i kyl/frys över helgen. Se våra provtagningsinstruktioner för information om vilka prover som kan kylas/frysas.

Ja, denna information är viktig att ange på orderblanketten/remissen som sänds tillsammans med analysprovet till ALS.

Rekommenderade provmängder för metallanalys av kliniska prover anges nedan. Blod, serum och plasma: 3ml. Urin: 60ml. ALS kan utföra analyser på betydligt mindre provmängder än vad som rekommenderas ovan. Vår ackrediterade metod för mätning av metaller i blod, serum, plasma och urin föreskriver 200µL. Det finns två primära anledningar till att vi rekommenderar våra kunder att sända extra provvolym: Om något oförutsett skulle ske eller du som kund önskar en tilläggsanalys i efterhand är det praktiskt att ha nytt material att tillgå utan att ny provtagning eller provförsändelse fordras. Det kan vara tekniskt komplicerat att pipettera små provmängder, därför är det bra att ha en viss marginal för att säkerställa att vi uppnår den provmängd som föreskrivs i den ackrediterade analysmetoden. För mer information, se vår provtagningsinstruktion för humanbiologiska prover.

Ja, samtliga rör och burkar som kan användas för provtagning av humanbiologiska prover kan beställas via vår hemsida. Vänligen följ följ denna länk för att beställa provkärl.  Provkärl kan också beställas via vår kundtjänst. 

Ja, ALS Scandinavia AB använder multielementteknik (ICP-SFMS) som möjliggör analys av flera element från samma analysprov. Över 70 grundämnen (element) varav samtliga inkluderade i vår ackreditering kan mätas från samma prov.  Ska samma prov analyseras för såväl metaller, metallspecieringar och/eller isotoper så krävs däremot en större provvolym.

Vi på ALS Scandinavia AB är experter på att utföra metallanalyser av kliniska prover men har tyvärr inte möjlighet att ansvara för att upprätthålla aktuella referensvärden för samtliga element då detta är ett område under ständig förändring. För referensvärden hänvisar vi därför till exempelvis läkare och/eller toxikologer. Koncentrationer av olika metaller kan bero på en rad faktorer såsom geografisk hemvist, kost, kön eller om personen är rökare eller icke rökare. Referensvärden varierar dessutom mellan olika undersökningar. På grund av ovanstående resonemang hänvisar ALS istället till jämförelsevärden som tagits fram genom forskning på vårt laboratorium. Dessa skall inte användas som referensvärden. Våra jämförelsevärden hittar du under Information och blanketter -> Information -> Rikt- och gränsvärden.

Vänligen kontakta oss! ALS Scandinavia AB är en del av ALS Group, en av världens största laboratoriekedjor. Vi har ett brett nätverk av laboratorier och kan därför ofta hjälpa dig att hitta ett annat laboratorium som kan utföra den analys du efterfrågar.

Kontakta en remitterande läkare som kan hjälpa dig med din frågeställning. Vi på ALS har ingen möjlighet att ta emot kliniska prover direkt från privatpersoner.