Vi har sedan flera år tillbaka varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 och fokuserat på att förbättra vår hantering av kemikalier och avfall. De senaste åren har vi utökat detta arbete med att även inkludera utsläpp av växthusgaser. Under 2020 antog vi en ny strategisk vision med ambitionen att uppnå klimatneutralitet 2035. Vår målsättning är att nå klimatneutralitet genom att i första hand minska våra verkliga utsläpp, och i andra hand, då utsläppsminskningar inte är möjligt, kompensera våra utsläpp.

 

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

ALS Scandinavia AB har ett miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Certifieringen gäller ALS Scandinavia AB i Sverige (Stockholm och Luleå), Norge (Oslo), Finland (Helsingfors). ALS arbetar kontinuerligt för att minimera verksamhetens miljöbelastning som uppstår genom de tjänster och produkter som saluförs.

Läs mer om ALS Miljöpolicy

För frågor/synpunkter kontakta oss.

ISO 14001

Klimatrapport och klimatneutralitet

Förra året släppte vi vår första nordiska klimatrapport och sedan dess har vi jobbat aktivt med att förbättra och utöka den data som utgör rapportens grund.
Nu finns även årets klimatrapport tillgänglig!
Vi följer GHG-protokollet (The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) för att beräkna hur stora våra utsläpp är och var de är som störst inom verksamheten. Arbetet gör att vi kan ta fram långsiktiga reduktionsmål och vidta åtgärder och detta är ett arbete som vi redan har påbörjat. Genom att identifiera våra utsläppskällor har vi kunnat införa åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser och detta är ett arbete som kommer att fortsätta.

Vi är redan klimatneutrala!
Vi är redan klimatneutrala med avseende på direkta utsläpp från verksamheten (scope 1) och energi som köps in till verksamheten (scope 2). Vi vill gå ett steg längre och även bli klimatneutrala med avseende på de indirekta utsläpp som genereras från våra aktiviteter (scope 3). 

Vår vision är att vara helt klimatneutrala år 2035.

Ett urval av projekt som vi hittills har genomfört för att minska våra CO2-utsläpp är:

  • Vi har elektrifierat en stor del av vårt logistiknätverk genom inköp av elbilar för upphämtning och transport av prover till våra laboratorier.
  • Hela vår energiförsörjning täcks av förnybar elektricitet. 
  • Vi arbetar med flera digitaliseringsprojekt, exempelvis vårt nya onlinesystem ALS Solutions och ett nytt labdatasystem som båda tagits i drift.
  • Installation av ”smarta” termostater för att minska förbrukningen av naturgas.
  • Vi har satt upp markiser vid soliga platser för att minska behovet av kyla under sommaren.
  • Vi har påbörjat en omställning till användande av certifierad grön gas för analys.
     

Våra åtgärder har hittills visat resultat då våra utsläpp inom scope 1 och scope 2 har minskat med 42% från år 2020 och fler minskningar är att vänta under nästa år då ytterligare reduktionsprojekt implementeras.

Idag arbetar vi med att kartlägga och minska utsläpp inom relevanta kategorier inom scope 3, exempelvis inköp av glas och plast, externa transporter och anställdas resor till arbetet. Vi planerar också att lägga till kategorier inom scope 3 samt att utöka de kategorier vi redan rapporterar.

All vår personal på de nordiska siterna är involverade i vårt arbete för att nå klimatneutralitet och minska vårt klimatavtryck.

Vi vill minska våra verkliga utsläpp och klimatkompenserar bara då utsläppsminskningar inte kan genomföras.
Vår ambition är att minska våra verkliga utsläpp i så stor utsträckning som möjligt, men det kommer att finnas vissa utsläpp som vi inte kommer att kunna påverka. I de fall faktiska utsläppsminskningar verkligen inte är möjliga, sker kompensationer på global nivå via vårt moderbolag ALS Limited. På nordisk nivå kommer vi att använda oss av FN:s certifierade klimatkompensationsprogram för att uppnå vårt mål om klimatneutralitet.

Läs vår klimatrapport