Kosmetik

Det ställs höga krav på mikrobiologisk renhet och korrekt konservering för kosmetik eftersom dessa produkter ofta förvaras i rumstemperatur. 

ALS Mikrolab erbjuder analyser från forumeringsstadiet till sluttest av färdig produkt. Efter många års erfarenhet i branschen har vi gedigna kunskaper och god insikt i gällande lagstiftning för kosmetiska formuleringar.

Lagstiftning

Kosmetik regleras av svenska läkemedeleverket genom standarden SCCS, vilken är baserad på den europeiska farmacopén och Colipa-standarden. Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter med ändringar ligger till grund för dessa standarder och är framtagen för att säkerställa att konsumenter inte tar skada av felaktigt tillverkade eller importerade kosmetiska produkter. Denna lagstiftning beskriver tillvägagångsätt och ansvarsområden för att tillverka, distribuera och saluföra kosmetiska produkter. 

Belastningstest SCCS
Vid ett belastningstest undersöks produktens konserverande förmåga, dvs. hur produkten klarar av att hämma tillväxt av tillförda mikroorganismer.

Mikroorganismer som används vid belastningstest enligt SCCS
·         Pseudomonas aeruginosa
·         Staphylocossus aureus
·     Candida albicans

Kontroll av färdig produkt
Färdig produkt kontrolleras med avseende på totalantal areoba mikroorganismer och specifika mikroorganismer. Kontakta ALS Mikrolab för acceptanskriterier i din produkt. er.

Råvarukontroll
Råvaror kontrolleras med avseende på totalantal areoba mikroorganismer och specifika mikroorganismer.

 

Kontakta oss