ALS har utvecklat analytiska metoder for att kunna analysera de oftast förekommande PFAS föreningarna. För nuvarande består analyspaketen av över 35 föreningar i enlighet med de krav som ställs av myndigheterna. Dock finns, som tidigare nämnt, kring 3000 olika PFAS föreningar och en analysmetod som kan identifiera samtliga av dessa är inte möjlig att utveckla på nuvarande tidpunkt.

ALS har därför, i samarbete med kunder, utvecklat en så kallad TOP, Total Oxidisable Precursor, Assay. I korthet så innefattar TOP Assay att samtliga PFAS föreningar i ett prov bryts ner till några av de ämnen som finns i vår standard analyspaket. Detta görs genom en så kallad ”Hydroxyl Radical Oxidation”. TOP-analysen ger information som är jämförbar med en fraktionerad TPH-analys. Kol-längden för PFAS- grundsubstanserna tillhandahålls även om specifik substansinformation inte finns tillgänglig. Detta bidrar till att förstå den sannolika toxiciteten och bioackumuleringseffekterna av de närvarande PFAS-substanserna.

Nedan ser du skillnader i uppmätta halter av PFAS med och utan TOP Assay.