ALS har utvecklat analytiska metoder for att kunna analysera de vanligast förekommande PFAS-föreningarna. För nuvarande består analyspaketen av över 35 föreningar i enlighet med de krav som ställs av myndigheterna. Det finns dock ungefär 3000 olika PFAS-föreningar och en analysmetod som kan identifiera samtliga av dessa är inte praktiskt möjlig att utveckla i dagsläget. Med TOP Assay finns möjligheten att få en indikation på totala mängen PFAS i provet, inklusive de föreningar som vi inte kan analysera. 

 

TOP Assay - Nedbrytning av PFAS-substanser till analyserbara föreningar

ALS har, i samarbete med kunder, utvecklat en så kallad TOP (Total Oxidisable Precursor) Assay. I korthet så innefattar TOP Assay att samtliga PFAS föreningar i ett prov bryts ner till några av de ämnen som finns i våra ordinarie analyspaket. Detta görs genom en så kallad ”Hydroxyl Radical Oxidation”.

TOP-analysen ger information som är jämförbar med en fraktionerad TPH-analys. Kol-längden för PFAS- grundsubstanserna tillhandahålls även om specifik substansinformation inte finns tillgänglig. Detta bidrar till att förstå den sannolika toxiciteten och bioackumuleringseffekterna av de närvarande PFAS-substanserna.

Nedan ser du skillnader i uppmätta halter av PFAS med och utan TOP Assay.