ALS erbjuder ackrediterade analyser av luft. Vi har flera olika typer av provtagare, t.ex. adsorbentrör, filter och passiva provtagare. Våra provtagare kan användas vid analys av exempelvis inomhusluft, arbetsmiljömätningar (för jämförelse med hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1) och analys av porgas.

Vi utför bl.a. följande analyser i luft:

Se alla våra analyspaket för luft

 

Vi erbjuder även utrustning och analys för bl.a:

Aktiv (pumpad) provtagning i luft
Passiv provtagning i luft (Radiello och WMS-provtagare för progas och inomhusluft)


 

Aktiv (pumpad) provtagning av luft

Pumpad provtagning kan utföras om provtagningen behöver utföras under en kortare tid p.g.a. begränsad tillgång till provtagningsplatsen eller om analysresultaten behövs snabbt. Provtagnigsutrustningen består av en pump samt ett adsorbentrör eller filter. Luftflöde, provtagningstid samt typ av adsorbentrör/filter måste anpassas beroende på analys och typ av mätning.

Vi hyr ut pumpar till företag och tillhandahåller adsorbentrör och filter som används vid pumpad provtagning av luft. För prover som ska analyseras av ALS levereras pumparna fraktfritt inom Sverige. Pumpen levereras kalibrerad för avsedd typ av mätning. 

Luftpump med lågflödesadapter och kolrör

Uthyrning av luftpumpar


Provtagare för aktiv (pumpad) provtagning

Vi erbjuder ett stort antal provtagare som kan användas vid aktiv provtagning med luftpump. Vilken provtagare som ska användas beror på vilken analys som är intressant.

Filter
För analys av exempelvis dammvikt, metaller i damm, asbest och kvarts i luft används filter som provtagare. Vi tillhandahåller vägda eller ovägda filter för bl.a:

 • Totaldamm
 • Inhalerbart damm
 • Respirabelt damm (för föravskiljare SKC eller Casella)
 • Partikelbestämning och fiberräkning

Adsorbentrör
Adsorbentrör används främst för organiska föreningar i luft, men även t.ex. kvicksilver i luft. Vi har flera olika typer av provtagare vilket möjliggör ett stort analysutbud av organiska föreningar i luft, bl.a:

 • Klorerade alifater inkl. vinylklorid
 • MVOC i luft
 • VOC-screening i luft
 • Aromater
 • Alifater
 • PCB
 • PAH
 • Isocyanater
 • Aldehyder
   

Beställ filter och adsorbentrör i vår webshop

 

Uthyrning av luftpumpar

 

Pumpad provtagning av porgas med porgasspjut

Porgasprovtagning kan användas för att påvisa och lokalisera föroreningskällor i mark, för att bedöma omfattningen på spridningen av flyktiga ämnen till byggnader samt för att göra uppföljande mätningar efter sanering.

Vid pumpad provtagning av porgas kan porgasspjut som installerats i marken användas. Porluften sugs upp via spjutet genom ett adsorbentrör som fångar upp flyktiga ämnen. Adsorbentröret analyseras sedan på laboratoriet.

Vi hyr ut utrustning för provtagning av porgas med spjut. Förutom spjutet medföljer utrustning för att slå ned och dra upp spjutet, d.v.s. glidhammare och slagnacke (för slagnacken krävs en egen hammare eller slägga). 

 

Exsickatorlock för riktad provtagning av ytor

Om riktad provtagning av exempelvis MVOC från golv eller PAH från en yta ska mätas erbjuder vi uthyrning av exsickatorlock. 

 


 

Passiv provtagning av luft

Det finns flera fördelar med passiv provtagning av luft jämfört med pumpad provtagning. Provtagningen kräver ingen elektricitet och ger inga störande bakgrundsljud från pumpning. Provtagaren fungerar självständigt och kan användas i farliga miljöer. Handhavandet är ofta enkelt och provtagningen kan vanligtvis pågå under en längre tid vilket ger ett medelvärde av koncentrationen under mätperioden.

 

Radiello

Passiv provtagning med Radiello

Passiv provtagning med Radiello ger möjlighet till längre provtagningstider vilket bland annat leder till att rapporteringsgränserna blir lägre. Till exempel ger mätning av tetrakloreten i 7 dygn en lägsta kvantifierbar halt på 0.0004 mg/m3. Redan vid 4 timmars provtagning är lägsta kvantifierbara halt 0.014 mg/m3 för tetrakloreten. Se gärna vår omvandlare för provtagningstid eller rapporteringsgräns.

Vid provtagning med diffusionsprovtagare bör även en fältblank ingå. Du kan beställa passiv provtagare med radiello i vår webbshop.

Passiv provtagning av porgas och inomhusluft med WMS-provtagare

WMS-provtagaren är en passiv provtagare som kan användas för provtagning av porgas och inomhusluft. Fördelen med denna passiva provtagare är att de hänger uppe i en eller flera veckor och ger ett medelvärde över hela den tiden. Detta är en lämplig metod eftersom det värde man jämför med när det gäller inomhusluft och risk för personer i byggnaden vanligen är ett årsmedelvärde.

Provtagaren består av en glasvial med ett membran i locket och en adsorbent som fångar flyktiga ämnen i porgas eller inomhusluft. Provtagaren kan placeras i små borrhål eller under en betongplatta då den bara mäter ca 35x10 mm. Den är motståndskraftig mot fukt och finns i två olika utföranden som man väljer beroende på den miljö där mätningen ska ske. Provtagningstider mellan 1 till 30 dagar ger integrerade analysvärden över lång tid. Provtagningsutrustningen består, förutom glasvialen, även av ståltrådshållare och lina för upphängning.

WMS-provtagare i borrhål


 

Beräkningsverktyg för rapporteringsgränser och provtagningstid

ALS har utvecklat ett beräkningsverktyg som kan användas för att beräkna provtagningstid, flöde eller rapporteringsgräns. Beräkningsverktyget är anpassat för våra olika analyspaket och där anges även rekommenderad provtagningstid och flöde. Beräkningsverktyget fungerar både för pumpad provtagning och passiv provtagning och du hittar det som tilläggsinformation till varje analyspaket.

 


 

Mer information och analyspaket

Läs mer om våra analyser och provtagare, se våra analyspaket och beställ utrustning här:

 

Kontakta oss gärna om du har frågor angående luftanalyser.