MetallAnalys av kliniska prover

Metallanalys av kliniska prover

ALS Scandinavia AB erbjuder ackrediterad analys av 67 grundämnen i blod, serum,
plasma och urin. Samma analysmetod kan även appliceras för andra humanbiologiska material såsom hår, kroppsvätskor eller naglar.

Det finns många exponeringskällor för metaller: allt från den mat vi äter och dricker,
iljön till konsumentprodukter som vi använder. Vissa yrkesgrupper exponeras också på arbetsplatsen vilket fordrar regelbunden kontroll av metallkoncentrationer. Mätning av metallhalt i blod, serum, plasma och urin är därför nödvändigt inom ett antal olika fält såsom

  • Yrkesmedicin
  • Medicin
  • Kliniska och icke-kliniska studier
  • Forskning
  • Rättsmedicin
  • Nutrition

​Isotoper kan mätas med hög precision; t.ex. kan man iaktta de naturliga variationerna av järnisotoper i blodet.

Metoder för analys av blod, serum, plasma, urin och andra humanprover med ICP-SFMS har utvecklats av ALS Scandinavias laboratorium i Luleå.

Analysera blod eller serum?

ALS Scandinavia erbjuder analys av både helblod samt serum/plasma. Det är viktigt att man som kund är noggrann i valet av provtyp som ska analyseras. Halterna för vissa grundämnen skiljer sig åt i blod jämfört med serum. Till exempel så finns det högre halter av järn, bly, kadmium och kvicksilver i blod än serum då dessa metaller i större utsträckning är protein bundna.

Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre.

Serum är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, bland annat antikroppar. Se gärna också vår FAQ.

Kontakta oss