Miljöövervakning blir allt viktigare i samhället och kraven på övervakning av olika verksamheters och produkters påverkan på miljön ökar.  Föroreningar från utsläpp i miljön kan resultera i stora ekonomiska och miljömässiga skador, vilka kan bestå under en lång tid. För att undersöka utbredningen av föroreningen samt hitta källan till utsläppet kan miljöforensiska undersökningar utföras.

Miljöforensik kan användas för att spåra såväl föroreningar som naturliga processer. Miljöforenisk innebär att olika vetenskapliga metoder används för att erhålla information om en förorening i miljön. Information som vanligtvis efterfrågas inom miljöforensiken är vad föroreningen består av, hur utbredd den är, tidpunkt för utsläpp och varifrån föroreningen kommer.

Analys av isotopsammansättningen i ett grundämne kan användas som ett fingeravtryck och ge information om t.ex. källan och tidpunkten för utsläppet.

Under de senaste decenniet har antalet studier av miljöpåverkan i mark, vatten, växtlighet och djur stadigt ökat och det nya forskningsområdet miljöforensik har vuxit fram.

Vi erbjuder isotopanalyser och oorganiska översiktsanalyser som kan användas inom miljöforensiken. Trots att detta är ett relativt nytt område har vi stor kunskap och deltar i forskningsprojekt inom området (se exempelvis Waterface - Environmental Forensics).
 

Isotopanalyser

Översiktsanalys av metaller

 

 

Miljöforensik - spåra källa och tidpunkt för ett utsläpp

Definitionen av miljöforensik (Environmental forensics på engelska) är en systematisk och vetenskaplig utvärdering av fysikalisk, kemisk och historisk information som syftar till att ge tillförlitliga och juridiska slutsatser angående källor och tidpunkter för föroreningsutsläpp.

Miljöforenisk innebär att olika vetenskapliga metoder används för att erhålla information om en förorening i miljön. Information som vanligtvis efterfrågas inom miljöforensiken är vad föroreningen består av, hur utbredd den är, tidpunkt för utsläpp och varifrån föroreningen kommer. 

Vanligtvis förekommer tre grundläggande frågeställningar inom miljöforensiken:

1. VAD/VAR? Karaktärisering av föroreningen och området.
Det huvudsaktliga syftet med att undersöka det förorenade området är att utvärdera föroreningens egenskaper, kontaminationsnivå, ursprung, utbreddhet samt att bedöma risken för människor och miljö.  

2. NÄR? Rekonstruktion av historiska kontaminationer och bakgrundsnivåer.
Rekontruktion av historiska data ger viktig information vid identifikation av utsläppskällan. För att kunna rekontruera historiska data bör en lämplig matris hittas. En matris med historisk information kan exempelvis vara sediment, årsringar i träd, biota eller lavar. Utöver den historiska datan är det viktigt att få information om bakgrundsnivåerna i det område som ska undersökas. För varje miljöforensisk utredning är den naturliga kemiska samansättningen i miljön, d.v.s bakgrunden viktig. Det är utifrån denna bakgrund som utsläpp och tidpunkt från en eller flera källor kan upptäckas.

3. VEM?
Identifiera och spåra utsläppskällan. Undersöka vem som är ansvarig för föroreningen.

 

Kemiska analystekniker inom miljöforensik

Allt mer avancerade analysmetoder och metoder att utvärdera miljöpåverkan efterfrågas av industri, myndigheter och konsumenter. I komplexa miljöer där det finns många naturliga och antropogena källor till höga föroreningsnivåer kan det vara svårt att identifiera och kvantifiera betydelsen av de olika källorna.

ALS Scandinavias laboratorium i Luleå är specialdesignat för spårelementsanalys vid mycket låga koncentrationer och vi har gedigen erfarenhet av både analys av spårelement och isotoper. 

 

Oorganisk översiktsanalys (screeninganalys)

En screeninganalys kan vara användbar för att få en överblick över sammansättningen i ett system vilket är en förutsättning för att kunna utföra vissa studier. En screeninganalys som görs i en initial pilotstudie ger bättre förutsättningar för den fortsatta miljöforensiska studien. ALS screeninganalys (översiktsanalys) omfattar drygt 70 element och kan utföras på mycket små provmängder med låga rapporteringsgränser. Vi utför screeninganalyser i alla tänkbara matriser. Vi erbjuder både kvalitativa och kvantitativa analyser.

 

Isotopanalys

Sammansättningen mellan olika isotoper av ett specifikt grundämne varierar i naturen. Sammansättningen påverkas bl.a. av elementets ursprung och vilka biologiska eller biokemiska processer som elementet har genomgått. Den beror även på mänskliga faktorer. För radioaktiva/radiogeologiska element beror förhållandet även på hur länge isotoperna har förekommit i naturen och den radioaktiva nedbrytningen. 

Isotopsamansättningen för naturliga källor och antropogena källor skiljer sig åt och detta kan användas för att bestämma bidraget från olika källor vid en specifik provpunkt. Isotopsammansättningen kan därför användas som ett fingeravtryck och kan ge information om ålder och vilka processer som ett element har genomgått.

Denna värdefulla information kan användas inom miljöforensiken för att få information om exempelvis källan till en förorening, tidpunkten för ett utsläpp eller det förorenade områdets storlek.

 

Miljöforensik kan användas bl.a. inom följande områden:

  • Identifiera och kvantifiera bidrag från olika källor till det kontaminerade området.
  • Skilja natrulig bakgrund och svag antropogen bakgrund från specifika föroreningskällor
  • Naturliga processer
     

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.