ALS erbjuder två varianter av täthetstest för förpackningar (Container Closure Integrity Test) syftet med testerna är att säkerställa att förpackningar och deras förslutning är täta och inte genomsläppliga för mikroorganismer respektive färglösning. Båda metoderna har utvecklats av ALS Mikrolab och används sedan 1975. 

Bakteriologiskt täthetstest

Förpackningar fylls med odlingsmedium, nedsänks i en bakterielösning och utsätts för tryck/vakuum, varefter de inkuberas och inspekteras för eventuell växt.

Täthetstest blåbad

Förpackningar sänks ner i en vätska med lösning av kristallviolett och utsätts för tryck och vakuum. Förpackningarna undersöks sedan för att se om vätskan läkt in i förpackningarna. Metoden kan utföras både med tomma förpackningar och förpackningar som först fyllts med en färglös vätska. Metoden och tryck har utvecklats av ALS Mikrolab och har används sedan 1975.

Representativt provuttag

För att få ett rättvisande resultat är det viktigt att ta ut ett representativt antal förpackningar som grund till beslut kan ISO 2859-1 ligga.

Vanliga förpackningar som testas:

  • Vialer
  • Ampuller
  • Sprutor