Paket: 4
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket

Kombinationspaket / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Metaller:
As, arsenik 0.5 mg/kg
Ba, barium 0.2 mg/kg
Cd, kadmium 0.4 mg/kg
Co, kobolt 0.2 mg/kg
Cr, krom 0.5 mg/kg
Cu, koppar 1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.4 mg/kg
Ni, nickel 1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Sn, tenn 1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Zn, zink 3 mg/kg
Cr6+, krom(VI) 0.06 mg/kg
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg
alifater >C8-C10 10 mg/kg
alifater >C10-C12 10 mg/kg
alifater >C12-C16 10 mg/kg
alifater >C16-C35 10 mg/kg
Aromater:
aromater >C8-C10 0.48 mg/kg
aromater >C10-C16 1.24 mg/kg
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg
aromater >C16-C35 1 mg/kg
PCB:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
summa PCB 7 0.035 mg/kg
Klorerade pesticider:
o,p'-DDD 0.01 mg/kg
p,p'-DDD 0.01 mg/kg
o,p'-DDE 0.01 mg/kg
p,p'-DDE 0.01 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
aldrin 0.01 mg/kg
dieldrin 0.01 mg/kg
endrin 0.01 mg/kg
isodrin 0.01 mg/kg
telodrin 0.01 mg/kg
alfa-HCH 0.01 mg/kg
beta-HCH 0.01 mg/kg
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
heptaklor 0.01 mg/kg
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg
beta-endosulfan 0.01 mg/kg
PAH:
naftalen 0.08 mg/kg
acenaftylen 0.08 mg/kg
acenaften 0.08 mg/kg
fluoren 0.08 mg/kg
fenantren 0.08 mg/kg
antracen 0.08 mg/kg
fluoranten 0.08 mg/kg
pyren 0.08 mg/kg
bens(a)antracen 0.08 mg/kg
krysen 0.08 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(a)pyren 0.08 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.08 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg
PAH, summa 16 0.64 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg
summa övriga PAH 0.36 mg/kg
PAH, summa L 0.12 mg/kg
PAH, summa M 0.2 mg/kg
PAH, summa H 0.32 mg/kg
1-metylnaftalen 0.08 mg/kg
2-metylnaftalen 0.08 mg/kg
bifenyl 0.08 mg/kg
BTEX:
bensen 0.01 mg/kg
toluen 0.03 mg/kg
etylbensen 0.02 mg/kg
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg
summa xylener 0.015 mg/kg
styren 0.04 mg/kg
Klorbensener:
monoklorbensen 0.01 mg/kg
1,2-diklorbensen 0.02 mg/kg
1,3-diklorbensen 0.02 mg/kg
1,4-diklorbensen 0.02 mg/kg
1,2,3-triklorbensen 0.02 mg/kg
1,2,4-triklorbensen 0.03 mg/kg
1,3,5-triklorbensen 0.05 mg/kg
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg
pentaklorbensen 0.01 mg/kg
hexaklorbensen 0.005 mg/kg
diklobenil 0.01 mg/kg
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg
Klorerade alifater:
diklormetan 0.08 mg/kg
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg
hexakloretan 0.01 mg/kg
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg
trikloreten 0.01 mg/kg
tetrakloreten 0.02 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg
Klorfenoler:
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,4+2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
pentaklorfenol 0.005 mg/kg
Ftalater:
dimetylftalat (DMP) 1000 mg/kg
dietylftalat (DEP) 1000 mg/kg
di-n-propylftalat (DPP) 1000 mg/kg
di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
di-iso-butylftalat (DIBP) 1000 mg/kg
di-n-pentylftalat (DNPP) 1000 mg/kg
di-n-oktylftalat (DNOP) 1000 mg/kg
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
butylbensylftalat (BBP) 1000 mg/kg
di-cyklohexylftalat (DCP) 1000 mg/kg
Fenoler:
fenol 0.02 mg/kg
o-kresol 0.1 mg/kg
m,p-kresol 0.2 mg/kg
2,3-dimetylfenol 0.1 mg/kg
2,4+2,5-dimetylfenol 0.2 mg/kg
2,6-dimetylfenol 0.1 mg/kg
3,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg
3,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg

Bygg-Envipack i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 6 480 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 150 g torrsubstans i glasburk + min. 5 g plastburk
Metod: AAS-AMA, GC-ECD, GC-FID, GC-MS, HPLC, ICP-AES/ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Grundämnen:
As, arsenik 0.5 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.3 mg/kg
Cu, koppar 0.3 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg
Ni, nickel 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
V, vanadin 0.2 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Klorparaffiner:
C10-C13 (SCCP) 100 mg/kg
C14-C17 (MCCP) 100 mg/kg
Ftalater:
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
di-iso-butylftalat (DIBP) 1000 mg/kg
di-n-pentylftalat (DNPP) 1000 mg/kg
di-n-propylftalat (DPP) 1000 mg/kg
butylbensylftalat (BBP) 1000 mg/kg

Bygg-kombo-2 Metaller, ftalater och klorparaffiner i byggnadsmaterial (plastmatta)

Paketinfo

Pris: 4 030 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 20 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Klorparaffiner:
C10-C13 (SCCP) 100 mg/kg
C14-C17 (MCCP) 100 mg/kg
Ftalater:
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
di-iso-butylftalat (DIBP) 1000 mg/kg
di-n-pentylftalat (DNPP) 1000 mg/kg
di-n-propylftalat (DPP) 1000 mg/kg
butylbensylftalat (BBP) 1000 mg/kg

Bygg-kombo-1 Fftalater och klorparaffiner i byggnadsmaterial (plastmatta)

Paketinfo

Pris: 3 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 20 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Klorparaffiner:
C10-C13 (SCCP) 100 mg/kg
C14-C17 (MCCP) 100 mg/kg
Ftalater:
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
di-iso-butylftalat (DIBP) 1000 mg/kg
di-n-pentylftalat (DNPP) 1000 mg/kg
di-n-propylftalat (DPP) 1000 mg/kg
butylbensylftalat (BBP) 1000 mg/kg
PCB:
PCB 28 1 mg/kg
PCB 52 1 mg/kg
PCB 101 1 mg/kg
PCB 118 1 mg/kg
PCB 138 1 mg/kg
PCB 153 1 mg/kg
PCB 180 1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)
Bly:
Pb, bly 1 mg/kg

Bygg-kombo-3 Fftalater, klorparaffiner, PCB och bly i byggnadsmaterial (fogmassa)

Paketinfo

Pris: 4 240 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 25 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja