Paket: 118
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Grundämnen, Organiska ämnen, Isotoper, Ekotoxikologi, Övriga analyser

Grundämnen / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 1 mg/kg
As, arsenik 25 mg/kg
Au, guld 0.5 mg/kg
Be, beryllium 1 mg/kg
Bi, vismut 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.5 mg/kg
Cr, krom 1 2 mg/kg
Cu, koppar 5 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg
Ni, nickel 2 2 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Pd, palladium 2 mg/kg
Pt, platina 0.5 mg/kg
Sb, antimon 0.5 mg/kg
Sn, tenn 12 mg/kg
Zn, zink 2.5

E-1a Metaller i kretskort

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar:
1 För bestämning av Cr(VI), kontakta laboratoriet för pris.
2 Bestämning av Ni enligt SS-EN 1811, kontakta laboratoriet för prisuppgift.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
För analysomfattning se respektive paket

E-1a + SE-1

Paketinfo

Pris: 8 410 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium
Ba, barium
Be, beryllium
Ca, kalcium
Co, kobolt
Cr, krom
Fe, järn
K, kalium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nb, niob
P, fosfor
Sc, skandium
Si, kisel
Sr, strontium
Ti, titan
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Zr, zirkonium
Zn, zink

E-1b Återstod efter E-1a eller SE-1

Paketinfo

Pris: 2 790 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Provet inaskas vid 550°C. Endast halter som överstiger 0.1% rapporteras.
Detta paket kan endast beställas som tillägg till paket SE-1 och E-1a. E-1b kan också kompletteras med ytterligare grundämnen.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik
Cd, kadmium
Hg, kvicksilver
Pb, bly

E-1c Grundämnen i primär- och sekundärbatterier enligt "Battery Industry Standard Analytical Method" (modifierad)

Paketinfo

Pris: 3 710 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Anmärkningar: För batterier med storlek AA och mindre sker ingen separat uppslutning av batterigelen (avsteg från standarden).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.5 mg/kg

E-1e Cr(VI) Sexvärt krom i elektronik/plast

Paketinfo

Pris: 935 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 4 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Enligt EPA 3060A (US)
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Undvik användning av föremål i rostfritt stål vid provtagningen

Organiska ämnen / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.5 mg/kg
acenaftylen 0.5 mg/kg
acenaften 0.5 mg/kg
fluoren 0.5 mg/kg
fenantren 0.5 mg/kg
antracen 0.5 mg/kg
fluoranten 0.5 mg/kg
pyren 0.5 mg/kg
krysen 0.5 mg/kg
bens(a)antracen 0.5 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.5 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.5 mg/kg
bens(a)pyren 0.5 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.5 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.5 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.5 mg/kg

OE-1 PAH i materialprover (Plast, Gummi, Elektronik)

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 4 g
Metod: GC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.003 mg/kg
PCB 52 0.003 mg/kg
PCB 101 0.003 mg/kg
PCB 118 0.003 mg/kg
PCB 138 0.003 mg/kg
PCB 153 0.003 mg/kg
PCB 180 0.003 mg/kg
summa PCB 7 0.003 mg/kg

OE-2 PCB i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 1 430 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: GC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) <0.1 %
di-n-pentylftalat (DNPP) <0.1 %
dietylftalat (DEP) <0.1 %
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <0.1 %
di-n-propylftalat (DPP) <0.1 %
butylbensylftalat (BBP) <0.1 %
di-n-butylftalat (DBP) <0.1 %
di-cyklohexylftalat (DCP) <0.1 %
di-iso-butylftalat (DIBP) <0.1 %
di-iso-nonylftalat (DINP) <0.1 %
di-iso-decylftalat (DIDP) <0.1 %
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.1 %

OE-4 Ftalater i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.025 mg/kg
toluen 0.025 mg/kg
etylbensen 0.025 mg/kg
xylen 0.025 mg/kg

OE-5 BTEX i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 1 240 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Metod: HS-GC-MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på provets sammansättning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 1 µg/kg torrsubstans
dibutyltenn 1 µg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 1 µg/kg torrsubstans
tetrabutyltenn 1 µg/kg torrsubstans
monofenyltenn 1 µg/kg torrsubstans
difenyltenn 1 µg/kg torrsubstans
trifenyltenn 1 µg/kg torrsubstans
monooktyltenn 1 µg/kg torrsubstans
dioktyltenn 1 µg/kg torrsubstans
tricyklohexyltenn 1 µg/kg torrsubstans

OE-19 Tennorganiska föreningar i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 4 330 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: GC-AED
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.

Isotoper / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Isotoper av bly, uran och andra grundämnen

Isotopanalyser - konsumentprodukter

Paketinfo

Pris: Begär pris!
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Isotopanalyser
Analystyp: Isotoper
Anmärkningar: Kvoterna rapporteras tillsammans med aktuell standardavvikelse (absolut och relativ).
Läs mer om isotopanalyser på vår isotopsida.

Ekotoxikologi / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Grönalg (Pseudokirchneriella subcapitata) tillväxthämning

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: OECD TG 201
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Daphnia magna, akuttoxicitet 48 h

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: OECD TG 202
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Daphnia magna, reproduktion 21 dagar

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: OECD TG 211
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Fish Embryo Test (FET, Danio rerio) 96 h

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: OECD TG 236
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Ägg/Yngel (Danio rerio) 8-10 dagar

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Provmängd: 10 l
Metod: OECD TG 212
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00

Övriga analyser / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-7m Identifiering av polymerer

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 2 fibrer eller >25 µm
Metod: FTIR
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Identifiering av polymerer.