Provtagningsinstruktioner

Blod
Fyll rör med heparintillsats med ca 3 ml blod. Vänd röret minst 5 gånger. För blodanalyser bör provrör för spårmetallanalys användas. Blodprover bör ej frysas och skall förvaras i kylskåp. Skicka proverna i början av arbetsveckan till ALS Scandinavia.

Serum
Fyll provrör (utan heparintillsats) med ca 3 ml blod. Låt provet koagulera i rumstemperatur innan centrifugering till separat serum. Efter centrifugering, överför provet till ett syradiskat rör. För serumanalyser bör provrör för spårmetallanalys användas. Serumprover kan frysas.

Urin
För urinprover ska 60 ml syradiskade plastflaskor användas (ej TCA). Slumpmässiga prover bör tas i slutet av arbetsveckan vid arbetsdagens slut. För icke arbetsrelaterade exponerade personer bör provet tas på morgonen. Minimum 3 ml prov. Urinprover kan frysas.

Rekommendationer provförvaring

Särskild försiktighet måste vidtas för att förhindra kontaminering, generellt sett ska all provhantering (tillsats av kemikalier och överflyttning mellan behållare) minimeras.

Man ska vara observant på att metaller kan släppa från ytor på material som kommer i kontakt med provet (t ex metallock på burkar, metallpincetter osv). För metaller i väldigt låga koncentrationer kan adsorption till behållarens väggar orsaka mätbara förluster av metallen med tiden. Glas behållare ska generellt sett undvikas för förvaring. Särskilda provrör för spårämnes analyser bör användas, då kommersiellt tillgängliga provrör inte alltid kan användas för analys av alla metaller. Studier har visat att kommersiellt tillgängliga provrör speciellt bör undvikas vid analys av blod och serum för metallerna barium, aluminium, thorium och sällsynta jordartsmetaller.

ALS Scandinavia erbjuder speciellt anpassade provrör för metallanalyser, som kan beställas här.