Vid klassificeringen av kemisk ytvattenstatus ingår framförallt de prioriterade ämnena. Vid klassificeringen av ekologisk status beaktas dessutom förekomsten av särskilda förorenande ämnen. Dessa omfattar de förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängder i vattenförekomsten.

Vattenmyndigheterna har i uppdrag att bedöma vilka ämnen som släpps ut i betydande mängd samt att klassificera status och fastställa miljökvalitetsnormer för dessa ämnen. Naturvårdsverket har reglerat hur detta ska göras.

Gränsvärdena som presenteras nedan är framtagna av Kemikalieinspektionen på uppdrag av Naturvårdsverket. Beräkningarna av dessa gränsvärden har så långt som möjligt följt de principer som accepterats på EU-nivå för prioriterade ämnen.


Läs mer:

Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen. Naturvårdsverket Rapport 5799.
Revision av riktvärden för växtskyddsmedel 2007.

Substans Inlandsvatten
(µg/l)
Andra ytvatten
(µg/l)
Krom (1) 3 3
Zink (1) (2) (3)
(4)
8
Koppar (1) 4 -
Bronopol 0.7 0.3
Irgarol - 0.003
Triclosan 0.05 0.005
MCCP 1 0.2
Icke-dioxinlika PCBer - -
Dioxinlika PCBer, dioxiner och furaner - -
PFOS 30 3
HBCD 0.3 0.03
Bisfenol A 1.5 0.15
Nonylfenoletoxilater (5) 0.3 NP-TEQ 0.3 NP-TEQ
Aklonifen 0.2 -
Bentazon 30 -
Cyanazin 1 -
Diflufenikan 0.005 -
Diklorprop 10 -
Dimetoat 0.7 -
Fenpropimorf 0.2 -
Glyfosat 100 -
Kloridazon 10 -
MCPA 1 -
Mekoprop & Mekoprop p 20 -
Metamitron 10 -
Metribuzin 0.08 -
Metsulfuronmetyl 0.02 -
Pirimikarb 0.09 -
Sulfosulfuron 0.05 -
Tifensulfuronmetyl 0.05 -
Tribenuronmetyl 0.1 -

(1) För metaller avser gränsvärdet den lösta delen metall, dvs. koncentrationen i den fas som erhålls genom ett 0.45 µm filter. Vid utvärdering av övervakningsdata mot de nedan angivna gränsvärdena för metaller bör hänsyn tas till metallens biotillgänglighet, naturliga bakgrundshalter, typ av utsläppskällor och konstaterade biologiska effekter i området.
(2) Gränsvärdet för zink är baserat på adderad risk, dvs. värdet avser den zink som är tillförd vattendraget utöver bakgrundshalter.
(3) vid hårdhet >24 mg CaCO3/l
(4) vid hårdhet <24 mg CaCO3/l
(5) Gränsvärdet för nonylfenoletoxilater baserar sig på summan av nonylfenolekvivalenter (NP-TEQ).