Listan över vattendirektivets prioriterade ämnen är baserad på den risk respektive ämne utgör för de akvatiska ekosystemen samt för människors hälsa genom den akvatiska miljön.

För att identifiera ämnena har man utarbetat en särskild metod, COMMPS (combined monitoring-based and modelling-based priority setting). Denna innebär att ämnen rankas efter deras relativa risk. Här beaktas även ämnets utbredning i miljön samt i vilka mängder och mönster de används.


Läs mer:

Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för vatten (Naturvårdsverket Rapport 5801)

Nr.

Ämne (1)

Farligt ämne (2)

1 Alaklor  
2 Antracen X
3 Atrazin  
4 Bensen  
5 Bromerade difenyletrar (PBDE) (3) (4)
6 Kadmium och kadmiumföreningar X
7 C10-13 Kloralkaner (3) X
8 Klorfenvinfos  
9 Klorpyrifos  
10 1,2-dikloretan  
11 Diklormetan  
12 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)  
13 Diuron  
14 Endosulfan X
15 Fluoranten (5)  
16 Hexaklorbensen X
17 Hexaklorbutadien X
18 Hexaklorcyklohexan X
19 Isoproturon  
20 Bly och blyföreningar  
21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar X
22 Naftalen  
23 Nickel och nickelföreningar  
24 Nonylfenol X
  (4-nonylfenol) X
25 Oktylfenol  
  4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl-fenol)  
26 Pentaklorbensen X
27 Pentaklorfenol  
28 Polyaromatiska kolväten X
  (Benso(a)pyren) X
  (Benso(b)fluoranten) X
  (Benso(ghi)perylen) X
  (Benso(k)fluoranten) X
  (Indeno(1,2,3-cd)pyren) X
29 Simazin  
30 Tributyltennföreningar X
  (Tributyltenn-katjon) X
31 Triklorbensen  
32 Triklormetan  
33 Trifluralin  

(1) Om grupper av ämnen har valts ut, anges i förteckningen typiska enskilda representanter som indikatorer (inom parentes). För dessa grupper av ämnen måste den vägledande parametern definieras med en analytisk metod.
(2) Identifierat som prioriterat farligt ämne enligt Dotterdirektivet.
(3) Dessa grupper av ämnen inbegriper normalt ett stort antal enskilda föreningar. För närvarande kan lämpliga vägledande parametrar inte ges.
(4) Endast pentabromdifenyleter (CAS-nummer 32534-81-9)
(5) Fluoranten anges i förteckningen som vägledning för andra, farligare polyaromatiska kolväten.