ALS erbjuder analys av oorganisk selen med IC-HG-ICPMS. Proverna analyseras med jonkromatografi efter hydridgenerering och analys med ICP-SFMS. Användningen av hydridgenerering resulterar i signifikant bättre rapporteringsgränser (LOQ). ALS har analysmetoder för analys av oorganiska selenföreningar i flera olika provtyper:

  • Sötvatten
  • Havsvatten
  • Jord, slam och sediment
  • Urin
  • Biota

ALS erbjuder analyspaket som inkluderar följande selenföreningar:

  • Analys av av selenit (Se IV)
  • Analys av selenat (Se VI)

Se analyspaket

Om selen (Se)

Selen är ur näringssynpunkt ett livsviktigt spårelement för såväl människor som djur och förekommer naturligt i många växter och livsmedel. Selen finns även tillgängligt som kosttillskott för personer och djur. Selen produceras kommersiellt, principiellt från sulfidmineraler. Det används för flera applikationer såsom glasproduktion där selen ger en röd färg, som halvldeare och i elektronikindustrin. I miljöprover såsom jord, slam, sediment, vatten och biota kan selen härledas till jordbruk, industrier samt naturliga processer.

Elementärt selen och selenider har en relativt låg biotillgänglighet medan de oorganiska selenföreningarna selenit och selenat är mycket toxiska. Detta är en anledning till varför selenspeciering och analys av oorganisk selen kan addera värdeful information. Inom fältet för ekotoxikologi är selen ett extra intressant element att studera eftersom att det är nödvändigt vid låga koncentrationer men samtidigt toxiskt i höga halter.

Speciering av selen