Här uppdaterar vi allt eftersom med våra senaste analyser


MDA (metylendianilin) i vatten 

Förutom vårt analyspaket 4,4'-MDA i vatten har vi utökat med paket MDA i vatten som innehåller tre MDA; 4,4'-MDA, 2,2'-MDA och 2,4'-MDA.

Analyspaketen har standardsvarstid 10 arbetsdagar och vi kan erbjuda expressanalys på 3 arbetsdagar.

Isocyanatbaserad injekteringsmedel består oftast av en teknisk blandning av Metylendifenyldiisocyanat (MDI) där 4,4-MDI är vanligast men även 2,2'-MDI och 2,4'-MDI förekommer. När diisocyanat reagerar med vatten bildas dianilin. Den vanligaste dianailin som bildas i vatten är 4,4'-metylendianilin (4,4'-MDA), men även 2,2'-MDA och 2,4'-MDA kan förekomma.

Våra analyspaketen för MDA i vatten

2024-07-01


Utökning av freoner i vatten

Köldmedel med halogenerade kolväten CFC och HCFC är förbjudna att installera och fylla på. Idag är det vanligast att HFC används som köldmedel.

Vi erbjuder analys av HFC-134a i vatten som enskild parameter och som tillägg till OV-30a

2024-06-24


Stryktest med torkduken Ghost Wipe

Ta ett enkelt stryktest för att kontrollera om ytan är ren från föroreningar. Smidigt att använda vid efterkontroll av rengöringen av utrustning och maskiner som har används i saneringsarbete eller släckningsarbete. Är även användbart vid efterkontroll i en byggnad vid en sanering. 

ALS har introducerat en ny produkt: torkduken Ghost Wipe, och flera analyspaket för metaller, krom 6+, cyanid, PAH:er, PCB:er och PFAS

Se våra analyspaket A-W för torkduk.

2024-06-24


Total organiskt fluor (TOF) i vatten

Geosmin i vatten - Geosmin och MIB (2-metylisoborneol) kan ge "jordig" smak och "källarlukt" åt vattnet.

Koldisulfid i vatten

Styren i vatten och styren som tillägg till analyspaket OV-5a

Vattenhalt i olja (Karl Fischer)

Bisfenol A i plast

OJ-25d Bromerade bifenyler i jord, slam och sediment

2024-06-14


PFAS med EN dags svartid!

Äntligen kan vi erbjuda PFAS-analys i vatten och jord med EN dags svarstid!

Samtidigt förbättrar vi expresstariffen så att kortare svarstid får ett lägre pris än tidigare (procentuellt påslag på priset för standard svarstid 10 arbetsdagar): 
1 dag +100%, i mån av kapacitet
2 dagar +75%
3 dagar +40%
4 dagar +30%
5 dagar +20%


Analyspaketen med förbättrad service är:

Vatten
OV-34a Perfluorerade ämnen, PFAS (34) i vatten
OV-34aQ Perfluorerade ämnen, PFAS (34) (låg rapp. gräns) i vatten
OV-34b Perfluorerade ämnen, PFAS (21) i vatten
OV-34bQ Perfluorerade ämnen, PFAS (21) (låg rapp. gräns) i vatten

Jord
OJ-34b Perfluorerade ämnen, PFAS (21) i jord, slam och sediment
OJ-34bQ Perfluorerade ämnen, PFAS (21) (låg rapp. gräns) i jord, slam och sediment

2024-01-26


PFAS i slam enligt Revaq

Vi erbjuder PFAS-analys i slam med parameteromfattningen som krävs av certifieringssystemet Revaq.

Se vårt analyspaket Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i slam enligt Revaq

2023-12-04


Ackrediterade mikroplastanalyser

Som ett av få laboratorier kan ALS erbjuda ackrediterade mikroplastanalyser med mikro-FTIR (µFTIR) och Pyrolys-GC-MS (py-GC-MS). Metoderna är idagsläget ackrediterade för avloppsvatten och vi arbetar med att utöka ackrediteringen till att gälla fler provmatriser.

I py-GC-MS förångas hela provet (genomgår pyrolys) vid hög temperatur och syrefri miljö, följt av separation och identifiering av plastpolymerer i gaskromatograf (GC) kopplad till masspektrometer (MS). Metoden ger information på provnivå, d.v.s. inte på partikelnivå. Däremot kan gummi och andra svarta partiklar kvantifieras, vilket är svårare med µFTIR. 

I µFTIR beskjuts provet av en infraröd laser som absorberas eller transmitteras/reflekteras av partiklarna och ger ett ljusspektrum som är specifikt för den plasttypen. Spektrat jämförs med ett referensbibliotek med olika plasttyper.

Våra analyspaket för mikroplaster

2023-12-04


PFAS med passiv provtagning i vatten

ALS lanserar nu analys av PFAS med passiv provtagning i vatten. Den största fördelen med passiv provtagning är att provtagningen sker under längre tid, vilket ger ett medelvärde över hur halten varierar över tid och eventuella avvikande halter blir en del av den totala bilden.

Analysen av PFAS sker med DGT, en enkel och robust teknik. Samma provtagare, men med annan gel, används för passiv provtagning av metaller.

Se vårt analyspaket PSO-34 

2023-09-21


Passiv provtagning av metaller med kombo-DGT

Vi erbjuder nu en kombo-DGT provtagare för passiv vattenprovtagning av metaller. Med den behöver du bara sätta ut en provtagare för att mäta alla metalljoner inklusive kvicksilver som vi erbjuder i våra analyspaket PSM-1, PSM-4 och PSM-4.

Analyspaketet heter PSM-5 Metaller (katjoner, anjoner, Hg) med passiv provtagning

2023-09-05


Analyser för sulfidförande bergmaterial:
Totalhalt svavel/metaller, ABA-test, NAG-test.

Vi har utvecklat metoder för analys av sulfidförande bergmaterial på laboratoriet i Danderyd. Metoderna är baserade på Stockholms Stads vägledning för provtagning och klassificering av sulfidförande berg. 

Analyserna består av följande delar:

•    Totalhalt svavel/totalhalt metaller
•    ABA-test (Acid base Accounting)
•    NAGpH-test (Net Acid Generation)

Paketen för dessa analyser kallar vi för våra SULF-paket. De kommer att ersätta våra tidigare analyser av sulfidhaltigt material och en fördel med utvecklingen är att svarstiderna blir avsevärt kortare.

Våra analyspaket för sulfidhaltigt bergmaterial.

2022-06-12


Analyser för växt- och anläggningsjordar:
Näringsanalyser och kornfördelningskurva

Vi erbjuder numera analyser av växt- och anläggningsjordar. Vi utför bl.a. näringsanalyser enligt AL- och Spurway-metoden och kornfördelningskurva. Vi erbjuder även utvärdering av näringsämnine och kornfördelningskurva.

Se våra analyspaket för växt- och anläggningsjordar.

 


Organiska ämnen i luft:
Utökat utbud av skadliga organiska ämnen.

Vi utökar våra luftanalyser och kan nu erbjuda analys av ytterligare 68 skadliga organiska ämnen i luft där hygieniska gränsvärden finns angivna i AFS 2018:1 för de flesta ämnena. Ämnena provtas med adsorbentrör och pumpad provtagning.

Vilken typ av adsorbentrör som ska användas beror på vilket/vilka ämnen som ska analyseras. Samtliga adsorbentrör kan beställas från oss. Vi hyr även ut luftpumpar med inställningar som anpassas beroende på vilken analys som ska utföras (t.ex. flöde).

Ämnena presenteras som enskilda parametrar och det går bra att beställa ett eller flera ämnen från listan:

Enstaka parametrar i luft

2021-11-15


Perfluorerade ämnen (PFAS):
Nytt paket med lägre rapporteringsgränser och fler ämnen.

Vi har skapat ett nytt paket för analys av perfluorerade ämnen (PFAS) i jord, slam och sediment. Detta paket innehåller 35 ämnen med lägre rapporteringsgränser än tidigare.

Det nya analyspaketet för PFAS heter OJ-34aQ. Se paketet in sin helhet här.

2021-06-09


Siloxaner:
Utökat utbud av siloxaner i jord, slam och sediment.

Nu utökar vi utbudet för analys av siloxaner. Utöver vårt befintliga paket med 2 siloxaner (OJ-36a) finns nu även ett utökat paket som innehåller analys av 8 siloxaner (OJ-36b).

Se våra analyspaket för siloxaner här.

2021-04-25


2021-04-21:

Laktester:
Nya kombinationspaket anpassade efter NFS 2004:10:

ALS introducerar nya kombinationspaket för laktester och tillhörande analyser. Detta gör att det blir enklare för dig som kund att beställa anpassade laktest och tillhörande analyser efter dina behov.

Våra nya kombinationspaket är anpassade efter avfallstyp och baseras på rekommendationer i NFS 2004:10. Kombinationspaketen är heltäckande och innehåller laktest (skaktest och/eller perkolationstest) samt analyser på lakvatten och det fasta materialet.

Se våra analyspaket här.

 


2020-11-09:

Provtagning av luft med Tenax-rör
Nya paket med ny provtagare!

Vi kan nu erbjuda analyser av luft med pumpad provtagning och Tenax-rör. Med Tenax-röret kan provtagningen utföras relativt snabbt. Vid flödet 0.1 L/min är maximal provtagningstid 50 min (rekommenderad provtagningsvolym är max 5 L). Vi erbjuder två analyser med Tenax-rör, MVOC i luft samt VOC-screening:

Meny A10 MVOC i luft (Tenax-rör)
Meny A11c VOC-paket för screening av inomhusmiljö (Tenax-rör)

Se våra paket här.

 


2020-10-21:
Luftanalys med kolrör:
Nytt paket: Meny A8 Petrolpack Plus

På begäran från kund har vi gjort ett nytt paket som bygger på vårt paket Meny A8 Petrolpack. Det nya paketet innehåller samma parametrar som i Meny A8 Petrolpack och dessutom ytterligare ett antal parametrar. Vi kallar paketet Meny A8 Petrolpack Plus. 

Vi har bl.a. lagt till analys av naftalen som fungerar som en indikator för eventuell förekomst av PAH:er. Vid förekomst av naftalen kan fortsatta mätningar med XAD-2-rör utföras och PAH:er analyseras (paket Meny C2). 

Även n-alkaner har lagts till i paketet. Dessa kan tillsammans med alifatfraktionerna kan ge en vägledning vid sökandet efter källan till föroreningen.

Se analyspaketen här.


2020-04-22:
Luftanalyser
Nytt paket: Mätning av kvicksilver i inomhusluft med lägre rapporteringsgräns.

Vi kan nu erbjuda analys av kvicksilver i luft med lägre rapporteringsgräns än tidigare. Denna analys kan exempelvis användas vid mätningar i gamla industribyggnader som ska byggas om till bostäder. Rapporteringsgränsen är tillräckligt låg för att kunna jämföras med Naturvårdsverkets RfC-värde för kvicksilver.

Analyspaketet heter A-6c-low (Kvicksilver (låg rapp.gräns) på adsorptionsrör) och är en variant av vårt analyspaket A-6c (Kvicksilver på adsorptionsrör) som används för arbetsmiljömätningar och porgasmätningar. Liksom för paket A-6c är provtagningen en aktiv, pumpad provtagning, men kolröret har andra dimensioner (längre och större diameter) och hanterar ett 20 gånger större flöde. Luftflöde och provtagningstid skiljer sig också mellan mätningarna.

Se våra paket för kvicksilver på adsorptionsrör

 


2020-09-03:
Pesticider i miljöprover:
Utökade, ändrade och nya paket.

Vi har utökat eller ändrat flera av våra pesticidpaket både för vatten och jord, slam, sediment. Paket OJ-3c (LC-MS-MS pesicidpaket i jord, slam och sediment) har vi t.ex. utökat med ca 170 parametrar! Vi har ändrat analysomfattningen för flera paket, vilket medför att några parametrar analyseras i andra paket än tidigare. 

Vi har även skapat nya paket, exempelvis OJ-3L (Pesticider i jord, slam och sediment enligt SGUs rapport 2013:01) och OV-3J (Pesticider i vatten enligt SGI handbok för handelsträdgårdar). 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!


2020-04-22:
Inomhusmiljö:
Kortare svarstider!

Vi kan nu erbjuda kortare svarstider för flera analyser inom inomhusmiljö. För följande analyspaket har vi förkortat svarstiden till en standardsvarstid på 3 eller 5 arbetsdagar:

Det är naturligtvis även möjligt att utföra expressanalyser för dessa paket, med en ännu kortare svarstid.


Vatten
Nytt paket! Narkotiska preparat i avloppsvatten (OV-28i)

Vi kan nu erbjuda ett helt nytt paket där vi analyserar över 40 narkotiska preparat i avloppsvatten. Paketet heter OV-28i.