Analyser för sulfidförande bergmaterial:
Totalhalt svavel/metaller, ABA-test, NAG-test.

Vi har utvecklat metoder för analys av sulfidförande bergmaterial på laboratoriet i Danderyd. Metoderna är baserade på Stockholms Stads vägledning för provtagning och klassificering av sulfidförande berg. 

Analyserna består av följande delar:

•    Totalhalt svavel/totalhalt metaller
•    ABA-test (Acid base Accounting)
•    NAGpH-test (Net Acid Generation)

Paketen för dessa analyser kallar vi för våra SULF-paket. De kommer att ersätta våra tidigare analyser av sulfidhaltigt material och en fördel med utvecklingen är att svarstiderna blir avsevärt kortare.

Våra analyspaket för sulfidhaltigt bergmaterial.


Analyser för växt- och anläggningsjordar:
Näringsanalyser och kornfördelningskurva

Vi erbjuder numera analyser av växt- och anläggningsjordar. Vi utför bl.a. näringsanalyser enligt AL- och Spurway-metoden och kornfördelningskurva. Vi erbjuder även utvärdering av näringsämnine och kornfördelningskurva.

Se våra analyspaket för växt- ovh anläggningsjordar.


Organiska ämnen i luft:
Utökat utbud av skadliga organiska ämnen.

Vi utökar våra luftanalyser och kan nu erbjuda analys av ytterligare 68 skadliga organiska ämnen i luft där hygieniska gränsvärden finns angivna i AFS 2018:1 för de flesta ämnena. Ämnena provtas med adsorbentrör och pumpad provtagning.

Vilken typ av adsorbentrör som ska användas beror på vilket/vilka ämnen som ska analyseras. Samtliga adsorbentrör kan beställas från oss. Vi hyr även ut luftpumpar med inställningar som anpassas beroende på vilken analys som ska utföras (t.ex. flöde).

Ämnena presenteras som enskilda parametrar och det går bra att beställa ett eller flera ämnen från listan:

Enstaka parametrar i luft

2021-11-15


 

Perfluorerade ämnen (PFAS):
Nytt paket med lägre rapporteringsgränser och fler ämnen.

Vi har skapat ett nytt paket för analys av perfluorerade ämnen (PFAS) i jord, slam och sediment. Detta paket innehåller 35 ämnen med lägre rapporteringsgränser än tidigare.

Det nya analyspaketet för PFAS heter OJ-34aQ. Se paketet in sin helhet här.

2021-06-09

Siloxaner:
Utökat utbud av siloxaner i jord, slam och sediment.

Nu utökar vi utbudet för analys av siloxaner. Utöver vårt befintliga paket med 2 siloxaner (OJ-36a) finns nu även ett utökat paket som innehåller analys av 8 siloxaner (OJ-36b).

Se våra analyspaket för siloxaner här.

2021-04-25

2021-04-21:

Laktester:
Nya kombinationspaket anpassade efter NFS 2004:10:

ALS introducerar nya kombinationspaket för laktester och tillhörande analyser. Detta gör att det blir enklare för dig som kund att beställa anpassade laktest och tillhörande analyser efter dina behov.

Våra nya kombinationspaket är anpassade efter avfallstyp och baseras på rekommendationer i NFS 2004:10. Kombinationspaketen är heltäckande och innehåller laktest (skaktest och/eller perkolationstest) samt analyser på lakvatten och det fasta materialet.

Se våra analyspaket här.

 

2020-11-09:

Mikroplast:
Vi lanserar nya paket och utökar utbudet!

Efterfrågan på analys av mikroplast ökar och vi utökar nu vårt utbud av mikroplastanalyser med analys av mikroplast i livsmedel. I livsmedel kan mikroplaster från havet förekomma i t.ex. havssalt. Mikroplaster kan även hittas i mjölkpulver, honung, öl och i te (från tepåsar). 

Vid vårt laboratorium i Danderyd utför vi provpreparing och analys av mikroplaster i livsmedels- biota- och miljöprover. Våra analysmetoder och omfattande referensbibliotek möjliggör kvantifiering och identifiering av upp till 60 olika plasttyper och flera gummityper.

För att förenkla för dig som kund har vi även förändrat våra befintliga paket så att analys av svarta partiklar och gummipartiklar nu är inkluderade i analyspaketet. Vi kallar dessa paket för Plus-paket. Om svarta partiklar/gummipartiklar inte förväntas förekomma i provet (t.ex. dricksvatten) finns naturligtvis också paket exklusive svarta partiklar. Dessa paket kallar vi Bas-paket. 

Se våra nya paket här.
Läs mer om mikroplaster här.

2020-11-09:

Provtagning av luft med Tenax-rör
Nya paket med ny provtagare!

Vi kan nu erbjuda analyser av luft med pumpad provtagning och Tenax-rör. Med Tenax-röret kan provtagningen utföras relativt snabbt. Vid flödet 0.1 L/min är maximal provtagningstid 50 min (rekommenderad provtagningsvolym är max 5 L). Vi erbjuder två analyser med Tenax-rör, MVOC i luft samt VOC-screening:

Meny A10 MVOC i luft (Tenax-rör)
Meny A11c VOC-paket för screening av inomhusmiljö (Tenax-rör)

Se våra paket här.

 

2020-10-21:
Luftanalys med kolrör:
Nytt paket: Meny A8 Petrolpack Plus

På begäran från kund har vi gjort ett nytt paket som bygger på vårt paket Meny A8 Petrolpack. Det nya paketet innehåller samma parametrar som i Meny A8 Petrolpack och dessutom ytterligare ett antal parametrar. Vi kallar paketet Meny A8 Petrolpack Plus. 

Vi har bl.a. lagt till analys av naftalen som fungerar som en indikator för eventuell förekomst av PAH:er. Vid förekomst av naftalen kan fortsatta mätningar med XAD-2-rör utföras och PAH:er analyseras (paket Meny C2). 

Även n-alkaner har lagts till i paketet. Dessa kan tillsammans med alifatfraktionerna kan ge en vägledning vid sökandet efter källan till föroreningen.

Se analyspaketen här.    

2020-09-03:
Pesticider i miljöprover:
Utökade, ändrade och nya paket.

Vi har utökat eller ändrat flera av våra pesticidpaket både för vatten och jord, slam, sediment. Paket OJ-3c (LC-MS-MS pesicidpaket i jord, slam och sediment) har vi t.ex. utökat med ca 170 parametrar! Vi har ändrat analysomfattningen för flera paket, vilket medför att några parametrar analyseras i andra paket än tidigare. 

Vi har även skapat nya paket, exempelvis OJ-3L (Pesticider i jord, slam och sediment enligt SGUs rapport 2013:01) och OV-3J (Pesticider i vatten enligt SGI handbok för handelsträdgårdar). 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

2020-06-25:
Analys av coronaviruset SARS-CoV-2 på ytor
ALS lanserar analyspaket samt provtagningskit för analys av SARS-CoV-2 på ytor

Studier visar att viruset kan överleva på inerta ytor i flera dagar. I labbmiljö är viruset tillräckligt livskraftigt för att kunna infektera en människa efter att ha legat tre dygn på en yta av plast eller rostfritt stål.

Genom att använda en svabb (tops) som stryks över ytan och sedan analyseras, kan man undersöka förekomsten av viruset.

Läs mer om analysen här.

2020-06-15:
Identifiering av plast i olika produkter
Nytt paket: Identifiering av polymerer

Vi introducerar ett nytt paket där vi undersöker och identifierar vilken sorts plast som ingår i olika produkter, t.ex. leksaker eller sjukvårdsmaterial. Analysen utförs med FTIR. 

Analyspaketet heter A-7m Identifiering av polymerer.

2020-04-22:
Mikroplast och svarta partiklar:
Analys av mikroplaster i komplexa matriser samt identifiering av svarta partiklar

Vi har sedan 2017 kunnat erbjuda analys av mikroplaster i vatten.  En ökad efterfrågan har lett till att vi nu utvecklat metoder för att analysera mikroplaster i flera komplexa matriser. Idag kan vi analysera och identifiera mikroplaster även i avloppsvatten, slam, jord, sediment och biota.

Vid analys av mikroplast kan vi nu även som tillägg erbjuda analys av svarta partiklar. Mikroplaster som bildas vid t.ex. slitage av bildäck är svarta och därmed svåra att analysera med den vanligaste analystekniken µ-FTIR. Genom att använda en ATR-kristall kan även svarta gummipartiklar analyseras. Partiklarna måste vara större än 80 µm för att kunna analyseras.

I analysen ingår vanliga komponenter i bildäck och granulat, butadiengummi (BR), isopropengummi (IR) och styrenbutadiengummi (SBR) samt etenpropendiengummi (EPDM).

Se våra paket för mikroplast och svarta partiklar

2020-04-22:
Inomhusmiljö:
Kortare svarstider!

Vi kan nu erbjuda kortare svarstider för flera analyser inom inomhusmiljö. För följande analyspaket har vi förkortat svarstiden till en standardsvarstid på 3 eller 5 arbetsdagar:

Det är naturligtvis även möjligt att utföra expressanalyser för dessa paket, med en ännu kortare svarstid.

2020-04-22:
Luftanalyser
Nytt paket: Mätning av kvicksilver i inomhusluft med lägre rapporteringsgräns.

Vi kan nu erbjuda analys av kvicksilver i luft med lägre rapporteringsgräns än tidigare. Denna analys kan exempelvis användas vid mätningar i gamla industribyggnader som ska byggas om till bostäder. Rapporteringsgränsen är tillräckligt låg för att kunna jämföras med Naturvårdsverkets RfC-värde för kvicksilver.

Analyspaketet heter A-6c-low (Kvicksilver (låg rapp.gräns) på adsorptionsrör) och är en variant av vårt analyspaket A-6c (Kvicksilver på adsorptionsrör) som används för arbetsmiljömätningar och porgasmätningar. Liksom för paket A-6c är provtagningen en aktiv, pumpad provtagning, men kolröret har andra dimensioner (längre och större diameter) och hanterar ett 20 gånger större flöde. Luftflöde och provtagningstid skiljer sig också mellan mätningarna.

Se våra paket för kvicksilver på adsorptionsrör

Vatten
Nytt paket! Narkotiska preparat i avloppsvatten (OV-28i)

Vi kan nu erbjuda ett helt nytt paket där vi analyserar över 40 narkotiska preparat i avloppsvatten. Paketet heter OV-28i.