I ALS Scandinavias analysutbud för bekämpningsmedel finns både omfattande screeningpaket för analys av pesticider i mark, sediment och vatten samt specialanpassade analyspaket för exempelvis handelsträdgårdar, banvallar och hamnmiljöer. 

Bekämpningsmedel, eller pesticider, är produkter som kan delas upp i växtskyddsmedel eller biocider beroende på användningsområde. Egenskaperna hos många bekämpningsmedel kan innebära risk för skador på människors och djurs hälsa men kan också påverka den omgivande miljön negativt. Tre fjärdedelar  av bekämpningsmedlen som används i Sverige används inom industrin, främst för impregnering av trä. Jordbruket står för 15-20 procent av den totala användningen.

Förmågan till spridning varierar mellan olika bekämpningsmedel beroende på deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Faktorer som nedbrytningstid, lättflyktighet och vattenlöslighet påverkar sannolikheten för spridning.

 Mer information om bekämpningmedel i mark och vatten finns i vårt informationsblad:

LÄS MER