Klorparaffiner används i kyl- och smörjmedel inom metallindustrin och som mjukgörare eller brandskyddsmedel i plast och gummi. Klorparaffiner delas in i tre olika grupper beroende på kolkedjelängd.

 

 

  • Kortkedjiga (short chain chlorinated paraffins, SCCP) C10-C13
  • Mellankedjiga (medium chain chlorinated paraffins, MCCP) C14-C17
  • Långkedjiga (long chain chlorinated paraffins, LCCP) C18-C30

Kemikalieinspektionen vill att användningen av klorparaffiner ska begränsas eftersom de är miljöfarliga. Målet är en avveckling av de kortkedjiga klorparaffinerna, som är de mest skadliga. De anses vara persistenta, bioackumulerande, toxiska för vattenlevande organismer och ”möjligen cancerframkallande för människa”.

Enligt Naturvårdsverkets miljöövervakningsnyheter i juni i år kan klorparaffiner komma att ingå i den ordinarie miljöövervakningen av den yttre miljön. De är troligen vanligt förekommande i samhället och utsläppen till avloppsreningsverken verkar inte minska.

ALS har anpassade analyspaket för SCCP och MCCP i vatten, jord, slam och sediment se OV-32 och OJ-32.