Bly (Pb) är en tungmetall som vid exponering ger symtom som bl.a. huvudvärk, irritation och kräkning, för att i ett längre perspektiv ge försämrad minnesfunktion, förlängd reaktionstid samt skador på nervsystemet och fortplantningsförmågan.

I färger tillverkade innan 1970 kan bly ingå, antingen som färgpigment eller som rötskydd. Bly är en beståndsdel i blymönja som fortfarande används som rostskyddsmedel.

Problemet med bly uppstår då färgen ska brännas eller slipas bort. Det bildas då små partiklar som man kan andas in och som sedan förs vidare till blodomloppet. Risken finns också att man får i sig partiklar via smuts som fastnat på kläderna samt via mat.

För att få veta om en färg innehåller bly analyserar man färgflagor från den målade ytan. Om blyhalten i färgen är över 1 viktprocent måste man följa föreskrifterna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Innan man påbörjar arbetet ska en läkarundersökning utföras där man kontrollerar halten bly i blodet, vilken ska hållas under uppsikt under pågående arbete. Denna halt bör inte överstiga 1.0 mikromol/liter för alla män samt kvinnor över 50 år eller 0.8 mikromol/liter för kvinnor under 50 år. Även luften ska kontrolleras.

ALS analyserar såväl färgrester som blod:

För mer information, kontakta kundtjänst i Luleå.