Vi utvecklar nu våra metoder för analys av metaller i vatten och kommer från och med 1 april 2023 att erbjuda en utökad omfattning av ackrediterade metallanalyser, ett önskemål från flera av våra kunder. Utvecklingen kommer även att bidra till en minskad miljöpåverkan. 

Utökad elementomfattning av ackrediterade analyser

Med de nya metoderna kommer vi att erbjuda ackrediterade analyser av 68 grundämnen, i stället för dagens drygt 30. Bland de ackrediterade grundämnena ingår sällsynta jordartsmetaller (REE) samt ett antal andra grundämnen med ökande miljörelevans som exempelvis silver (Ag), uran (U) och tallium (Tl).

Utvecklingen inom analysteknologin medför att vi, i stället för att använda tre instrumenttekniker för att analysera metaller i vatten, nu kan utföra analyserna med endast två tekniker (ICP-SFMS och AFS). Samtliga metaller kommer att analyseras på våra högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS), med undantag för kvicksilver (Hg) vid låga rapporteringsgränser, som fortsättningsvis kommer att analyseras med atomfluorescens (AFS). 

Minskad miljöpåverkan

Förutom ett ökat utbud av ackrediterade element, leder utvecklingen till att vår påverkan på miljön minskas. I och med att antalet instrumentanalyser signifikant reduceras, kommer mängden kemikalier, förbrukningsmaterial, elektricitet samt argon att minska. Även den provvolym som krävs för analysen blir mindre, vilket resulterar i reducerade transportemissioner. Detta går väl i linje med vår prioriterade inriktning mot klimatneutralitet.

Specialutbud med lägre rapporteringsgränser

Våra rutinmässiga analyspaket för metaller i vatten (t ex V-2, V-3a, V-3b etc) kommer att bibehållas men antalet tilläggspaket kommer att minska, vilket förhoppningsvis gör det lättare för dig som kund att beställa tilläggsanalyser. 

För de flesta grundämnena kommer rapporteringsgränserna för våra rutinmässiga analyspaket att vara opåverkade eller förbättrade. För ett fåtal grundämnen kommer dock rapporteringsgränsen (LOR) att höjas något för de rutinmässiga vattenanalyserna. Detta gäller för krom (Cr), zink (Zn), vanadin (V) samt barium (Ba). Höjningen är liten och påverkar inte möjligheten att utvärdera resultat mot våra vanligaste riktlinjer för vatten, t ex HVMFS 2019:25 och LIVSFS 2022:12.

Vi kommer även att erbjuda ett specialutbud för högkvalitativa vattenanalyser med lägre rapporteringsgränser, där de flesta rapporteringsgränserna ligger på ng/l-nivå. Detta för att tillhandahålla ackrediterade analyser till dig som har ännu högre ställda krav på kvantifieringsgränser.

Standard och analysomfattning

I likhet med de tidigare validerade metoderna så är de nya vattenmetoderna baserade på SS-EN-ISO 17294-2:2005. Ackrediteringen innefattar alla relevanta vattenmatriser såsom sötvatten, havsvatten, avloppsvatten, dricksvatten mfl, med respektive utan föregående uppslutning, samt de 68 blåmarkerade grundämnen i periodiska systemet nedan:
Kontakta oss!

Ni är varmt välkomna att kontakta oss vid frågor gällande vårt nya utbud för vattenanalyser.

Epost: info.lu@alsglobal.com
Telefon: 0920-28 99 00