Riktvärdet för bly (Pb) för mindre känslig markanvändning (MKM) sänks från 400 mg/kg till 180 mg/kg.

Naturvårdsverket har gjort en översyn av de generella riktvärdena för bly i förorenad mark, med anledning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (EFSA) reviderade toxikologiska referensvärden för bly. Resultatet av översynen är att Naturvårdsverket sänker riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) för bly från 400 mg/kg till 180 mg/kg.

Rapporteringsgränserna för de analyser som vi tillhandahåller (MS-1 och MS-2) ligger väl under det nya riktvärdet.

Läs om uppdatering av Naturvårdsverkets generella riktvärden.

Se riktvärden för MKM.