I färger tillverkade före 1970 kan bly (Pb) ingå. Speciellt vita färger med blyvitt innehåller höga halter bly. Vid exponering/inandning är bly hälsoskadligt. Därför bör färgen testas innan färgen tex slipas vid renovering av gamla hus, om man misstänker att den innehåller bly. Vi analyserar bly i färgflagor.

Problemet med bly uppstår då färgen ska brännas eller slipas bort. Det bildas då små partiklar som man kan andas in och som sedan förs vidare till blodomloppet. Risken finns också att man får i sig partiklar via smuts som fastnat på kläderna samt via mat. 

Exponering av bly ger symtom som bl.a. huvudvärk, irritation och kräkning, för att i ett längre perspektiv ge försämrad minnesfunktion, förlängd reaktionstid samt skador på nervsystemet och fortplantningsförmågan.

För att få veta om en färg innehåller bly analyserar man färgflagor från den målade ytan. Om blyhalten i färgen är över 1 viktprocent måste skyddsåtgärder vidtas.

Vi analyserar bly i färgrester, men även i blodprover:

Bly i färg
Bly i helblod
 

För mer information, kontakta kundtjänst i Luleå.