Att asbestfibrer är skadligt för människan känner nog de flesta till, men det finns även syntetiska oorganiska fibrer som sannolikt är cancerframkallande och även irriterande för hud och andningsvägar. På vårt laboratorium i Danderyd analyserar vi ett flertal typer av fibrer utöver asbest i material-, damm- och luftprover, tex eldfasta keramiska fibrer, grafitfibrer och kiselkarbidfibrer. 

Syntetiska oorganiska fibrer, som exempelvis eldfasta keramiska fiber, grafitfibrer (kolfibrer), kiselkarbidfibrer, mineralull och specialfibrer förekommer i bland annat byggnadsmaterial (tex isolering). 
Forskning visar att några av dessa fibrer sannolikt är cancerframkallande och de är även irriterande för ögon, hud och luftvägar. 


Analysera syntetiska oorganiska fibrer hos oss!
Vi hjälper dig att analysera dessa fibrer i material, damm och luft. Vi identifierar vilken typ av fiber som finns och i vilken halt den förekommer. Vi tillhandahåller även filter samt erbjuder uthyrning av pumpar för luftprovtagning. 

Analyspaket för asbest och andra fibertyper 
Beställ provtagningsutrustning (filter, pumpar, tejp) i vår webbshop

Analyserna utförs med SEM (svepelektronmikroskop) på vårt laboratorium i Danderyd. 

 

Gränsvärden för syntetiska oorganiska fibrer
För kontroll av luft finns gränsvärden för några syntetiska oorganiska fibrer i Arbetsmiljöverkets föreskrift för hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). Förutom asbest finns gränsvärden för eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer och kristallina fibrer.

Regler om arbete och mätningar vid arbete med eldfasta fibrer, kristallina fibrer (grafitfibrer, kiselkarbidfibrer) och specialfibrer finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fibrer och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2004:1).

Exponering för dessa hälsoskadliga fibrer sker bland annat vid isolerings- och rivningsarbeten, vid produktionsanläggningar och annan hantering av material som innehåller dessa fibrer. Mineralullsfibrer kan förekomma i exempelvis isoleringar eller akustikskivor och om dessa är i dåligt skick kan fibrer spridas i inomhusluften.