avloppsvatten

Avloppsvatten

Avloppsvatten definieras av miljöbalken som spillvatten från bland annat industrier och hushåll samt lakvatten från deponier. 
Denna typ av vatten kan innehålla t.ex. näringsämnen som fosfor och kväve, tungmetaller och organiska miljögifter. Om avloppsvatten släpps ut i naturen utan att genomgå en reningsprocess kan detta leda till övergödning med påföljande syrebrist samt negativa effekter på växter och djur.
ALS Scandinavia har ett antal analyspaket framtagna för avloppsvatten. Det vanligaste analyspaket innehåller följande parametrar:
 
• Näringsämnen, fosfor och kväve
• BOD + COD
• TOC
• pH
• Suspenderade ämnen
• Kolväten
 
ALS har också möjlighet att skräddarsy analyspaket. Detta kan göras via hemsidan eller kontakta gärna kundtjänst i Stockholm för mer information.
 

OM AVLOPPSVATTEN OCH LAGAR I KORTHET

Via miljöbalken (1998:808, som även ersatte miljöskyddslagen 1999) regleras utsläppen från avloppsreningsverken. Miljöbalken innehåller de flesta lagar som är relevanta för miljön.
Tillstånd för utsläpp av behandlat avloppsvatten ges av regionala miljödomstolar, länsstyrelser eller i vissa fall lokala Miljö- och hälsoskyddsnämnder. Allt beroende på storlek av anläggning.
När det kommer till utsläpp från industri till allmänna avloppsreningsverk, regleras dessa av Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Här visas villkor som avser att exempelvis skydda den biologiska reningsprocessen i reningsverket och minska föroreningar och miljögifter i utgående vatten och slam.