ALS erbjuder analyspaket för att analysera PFOS och PFOA.

PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra) är de två mest kända föreningarna av PFAS. De har identifierats som farliga för både hälsa och miljö och är mycket svårnedbrytbara. Inom EU är PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS idag förbjudna, men det finns vissa undantag. Förbudet har medfört att användningen av PFOS har minskat. PFOS ersätts idag med andra persistenta högfluorerade ämnen som inte tros tas upp i samma utsträckning i levande organismer och därför är mindre giftiga.

 

Se våra analyspaket för PFOS och PFOA

 


 

PFOS (perfluoroktansulfonat)

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne. Det bryts inte ner i miljön varken kemiskt eller biologiskt, utan ansamlas och är giftigt och reproduktionsstörande för vattenlevande organismer. Exempelvis har PFOS hittats i blodplasma hos fåglar och fisk samt i isbjörnar och sälar i Arktis.

PFOS har tidigare använts bland annat i rengöringsmedel, brandsläckningsskum samt i många impregneringsmedel, exempelvis i mattor, möbler och i textilier. Idag är användningen av PFOS begränsad till hydrauloljor inom flygindustrin och vid förkromning av metall.

I vattendirektivet finns PFOS med som ett enskilt prioriterat ämne med mycket låga gränsvärden.

PFOA (perfluoroktansyra)

PFOA används ofta som hjälpkemikalie vid tillverkning av polymeren polytetrafluoretylen (PTFE). Därför kallas ämnet ibland för ”Teflon- kemikalie” då Teflon också är ett varumärke. Enligt tillverkaren finns PFOA inte kvar i den färdiga produkten. Dock har tillverkningen historiskt varit en källa till stora utsläpp i miljön.

För PFOA och övriga PFAS-ämnen finns idag inga restriktioner.