passiv provtagning i vatten och luft

Passiv provtagning erbjuder flera fördelar jämfört med konventionell provtagning. Provtagaren är utplacerad under en längre tid (ofta dagar till veckor) och ackumulerar de ämnen som ska mätas. Resultatet är ett medelvärde av koncentrationen under perioden. Därmed riskerar man inte att missa t ex tillfälliga utsläppsmaxima. 

Passiv provtagning i vatten

Vi erbjuder passiva provtagare för opolära organiska föreningar (t.ex. PAH, PCB, PCDD), för polära organiska föreningar (t ex läkemedelssubstanser och vattenlösliga pesticider) samt för metaller och anjoner. Gemensamt för dessa tre typer av provtagare är att de endast ackumulerar den biotillgängliga fraktionen, dvs det som organismer kan ta upp.

Passiv provtagning för flyktiga organiska ämnen, VOC (t.ex. BTEX och klorerade alifater) innebär att ett medelvärde av koncentrationen under en viss tid kan uppskattas. Den provtagare vi erbjuder är en jämviktsprovtagare som kan användas för olika typer av vatten, men ursprungligen utvecklades den för att användas i grundvattenbrunnar. Den rekommenderade provtagningstiden är minst två veckor. Provtagaren är enkel att hantera, och efter upptagning förs ett delprov över i en vial och analyseras med standardmetoder. 

Passiv provtagning i luft (porgas och inomhusluft)

Vi erbjuder tre analyspaket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft. Analypaketen omfattar 33 flyktiga ämnen (VOC) inklusive vinylklorid. För dessa ämnen finns experimentellt framtagna upptagsdata för beräkning av halter. Analyspaket för analys av VOC i porgas och inomhusluft heter Meny E-1a (VOC i porgas), Meny E-1b (VOC i porgas, förorenade våta jordar) och Meny E-2 (VOC i inomhusluft).

Provtagaren består av en glasvial med ett membran i locket och en absorbent som fångar flyktiga ämnen i porgas eller inomhusluft. Provtagaren kan placeras i små borrhål eller under en betongplatta då den bara mäter ca 35 x 10 mm. Den är motståndskraftig mot fukt och finns i tre olika utföranden som man väljer beroende på den miljö där mätningen ska ske. Provtagningstider mellan 1 till 30 dagar ger integrerade analysvärden över lång tid. 

 


För mer information om passiv provtagning, och för att beställa utrustning, kontakta vår kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).

Fraktkostnad debiteras vid beställning av utrustning, se prislista.