Luftanalys

Provtagning av organiska ämnen

De flesta av oss tillbringar mer än 90% av vår tid inomhus. Inomhusluftens kvalitet har därför stor betydelse för vår hälsa och trivsel. Våra provtagare möjliggör analys av många olika organiska föreningar i luft. Provtagarna kan användas vid arbetsmiljömätning för jämförelse med hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). Vi erbjuder passiva provtagare för bla provtagning av porgas, även adsobentrören kan användas för provtagning av porgas. Luftflöde och provtagningstid måste anpassas beroende på analys och typ av mätning.

ALS Scandinavia har ett omfattande program för analys av ämnen som kan påverka luften i boende- och arbetsmiljön. Vi erbjuder både passiv provtagning och aktiv pumpad provtagning med adsorbentrör och filter. För mer information se vårt informationsblad om luftanalyser, våra analyspaket eller kontakta oss så hjälper vi dig.

 

PASSIV PRovtagning med radiello

Passiv provtagning med Radiello ger många fördelar jämfört med pumpad provtagning. Provtagningen kräver ingen elektricitet och ger inga störande bakgrundsljud från pumpning. Provtagaren fungerar självständigt och kan användas i farliga miljöer. Handhavandet är enkelt och kräver ingen speciell träning. Radiello ger dessutom möjlighet till längre provtagningstider och därmed låga rapporteringsgränser. Exempel på mätning av tetrakloreten i 7 dygn ger en lägsta kvantifierbar halt på 0.0004 mg/m3. Redan vid 4 timmar provtagning så är lägsta kvantifierbara halt 0.014 mg/m3 för tetrakloreten. Vid provtagning med diffusionsprovtagare bör även en fältblank ingå. Se gärna vår omvandlare för provtagningstid eller rapporteringsgräns. Du kan även beställa en passiv provtagare med radiello här.

PASSIV PROVTAGNING AV PORGAS OCH INOMHUSLUFT

ALS har tagit fram tre analyspaket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft. Analypaketen omfattar 33 flyktiga ämnen inklusive vinylklorid. För dessa ämnen finns experimentellt framtagna upptagsdata för beräkning av halter.

Provtagaren består av en glasvial med ett membran i locket och en absorbent som fångar flyktiga ämnen i porgas eller inomhusluft. Provtagaren kan placeras i små borrhål eller under en betongplatta då den bara mäter ca 35 x 10 mm. Den är motståndskraftig mot fukt och finns i tre olika utföranden som man väljer beroende på den miljö där mätningen ska ske. Provtagningstider mellan 1 till 30 dagar ger integrerade analysvärden över lång tid.