Radon är en helt luktfri radioaktiv ädelgas som bildas vid sönderfall av radioaktivt radium. Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen. 
 
ALS kan erbjuda mätning av radon i inomhusluft, vatten och mark. Radon mäts i enheten Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) där ett sönderfall per sekund och kubikmeter luft motsvarar 1 Bq/m3

Mätningar av radon i inomhusluft görs med hjälp av spårfilm i mätdosor. Det finns två olika möjliga mätningar; korttidsmätning och långtidsmätning.
Korttidsmätningar utförs under hela året och används ibland som snabbkontroll om utförd radonsanering har haft effekt, eller vid t.ex. en fastighetsförsäljning.
 
Tester av radonmätningar visar att radonhalten varierar från dag till dag, se bilden från Strålsäkerhetsmyndigheten. Mätning ska pågå under minst 7 dagar. Korttidsmätningar kan inte användas för beräkning av årsmedelvärde. Långtidsmätning används för att kunna beräkna årsmedelvärde och mätningarna pågå under minst 60 dagar under eldningssäsong (1 oktober–30 april).

Radonmätning

Mätning av radon i bostadshus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan som används för bostadsändamål, dock minst 2 dosor totalt. I flerbostadshus ska mätning ske i alla lägenheter med direkt markkontakt. Dessutom ska minst 20% av resterande lägenheter i varje huskropp mätas. Minst två dosor per lägenhet rekommenderas.
 
Radon i vatten är främst ett problem vid egenborrade brunnar, där vattnet tillförs radon direkt från borrhålen och som inte är anslutna till kommunala vattenverk. Höga halter radon i vatten kan ge upphov till ökade radonhalter i inomhusluften främst när man spolar vatten och duschar. Provtagning av radon i vatten ska ske i PET-flaskor. Om riktvärdet överskrids bör mätning av radonhalten i inomhusluften göras.
 
För rikt- och gränsvärden för radon hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten.