Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Samtliga priser i prislistan är angivna i SEK. Moms tillkommer. Ingen expeditions- eller faktureringsavgift tas ut. ALS Scandinavia förbehåller sig rätten att begära förskotts-betalning. Om proverna kräver torkning, malning, etc, uttas avgift enligt uppgifter i prislistan. Begär offert för större antal prov eller regelbundet återkommande prover.

Vid ofullständiga faktureringsuppgifter som leder till ny faktura debiteras 200 SEK/faktura.

Ansvar

1. ALS Scandinavia ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada ALS Scandinavia vållar beställaren genom fel eller försummelse vid fullgörande av sitt uppdrag. Se även FaLs Allmänna bestämmelser.

2. Skadeståndsansvaret omfattar endast ersättning för direkt kostnad för fel eller försummelse. Det omfattar ej indirekt skada (indirekt förlust) såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögen-hetsskada. ALS Scandinavias ansvar omfattar ej skada som beror på beställaren såsom att denne lämnat felaktiga förutsättningar eller upplysningar eller utan ALS Scandinavias godkännande ändrat i av ALS Scandinavia tillhandahållna resultat. ALS Scandinavias sammanlagda skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget begränsas till ett basbelopp.

3. Begränsningarna i ALS Scandinavias skadeståndsskyldighet äger ej tillämpning vid personskada, då ansvaret skall bedömas enligt lag eller vid skada till följd av grov vårdslöshet av ALS Scandinavia.

4. Beställarens rätt till skadestånd enligt ovan är förverkad om anspråk på ersättning icke framställs skriftligen utan dröjsmål, dock senast inom sex veckor efter att testresultatet skickats till beställaren.

Leveranstider

Provtagningsmaterial: 3-5 arbetsdagar
Analyser: Vanligen 6-10 arbetsdagar (för paket som innehåller uppslutning med smälta är leveranstiden vanligen 10-15 arbetsdagar). I de flesta fall kan expressanalyser erhållas mot pristillägg. Vänligen se expresstariffer under respektive analyspaket.

Snabbprover analyseras efter laboratoriets kapacitet. För ett flertal analyspaket kan expressanalyser inte utföras. Kontakta laboratoriet för att få besked om leveransmöjligheter.

Analysresultat

Analysresultat kan levereras per brev och e-post (om e-postadress finns tillgänglig) samt, om så önskas, med fax. Analysresultat per e-post är standard, resultat per brev kostar 75 SEK.

Det är också möjligt att ladda ner egna analysresultat från denna webbplats (online-service). 

Det framgår av våra analyspaket i vilken enhet analysresultaten rutinmässigt rapporteras. Önskas resultat i annan enhet, vänligen uppge detta på den orderblankett som sänds in tillsammans med prov till laboratoriet.

Specialanalyser

För analyser som ej återfinns i prislistan, var vänlig kontakta laboratoriet för diskussion.

Förvaring

Fasta prover sparas 8 veckor och vattenprover 4 veckor från mottagning om inget annat avtalats. Lakningsprover sparas 3 månader. Returfrakt av provmaterial eller emballage kan ske till självkostnadspris.

Kylförvaring

ALS erbjuder kylförvaring av prover som inte ska analyseras direkt när de skickas in. Proverna skickas till och förvaras i ALS Stockholms kylförråd. Proverna förvaras vid en temperatur under 8 °C. Vi erbjuder även kylförvaring med inventering av prover. » Läs mer om kylförvaring av prover.

Ansvar för transporter

För prov som av kund lämnas till Bring Express för transport till ALS Scandinavia sker denna transport på kundens ansvar. ALS Scandinavia AB åtar sig inte ansvar för eventuella skador som uppkommer under sådan transport och utbetalar inte ersättning för sådana skador.