EUs ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000, och syftar till att harmonisera den europeiska lagstiftningen på vattenområdet. Genom att upprätta en ram för skyddet av ytvatten, kustvatten och grundvatten vill man bidra till bl.a. tillräcklig tillgång på vatten, minskande förorening av grundvattnet, skydd för territoriella och marina vatten.

ALS har analyspaket där alla ingående parametrar analyseras med mycket låga rapporteringsgränser. Exempelvis rapporteras för rena vatten bens(a)pyren ner till 0.00003 µg/l och tributyltenn ner till 0.00005 µg/l

Motsvarande analyspaket finns även för sediment och biota:

Frågor om prioriterade ämnen kan besvaras av vår kundtjänst 08-5277 5200, e-post info.ta@alsglobal.com