Vid vårt laboratorium i Danderyd utför vi provpreparing och analys av mikroplaster i miljö- biota- och livsmedelsprover. Våra analysmetoder och omfattande referensbibliotek möjliggör kvantifiering och identifiering av upp till 60 olika plasttyper och flera gummityper.

Nu utökar vi vårt utbud med analys av mikroplast i livsmedel. I livsmedel kan mikroplaster från havet förekomma i t.ex. havssalt. Mikroplaster kan även hittas i mjölkpulver, honung, öl och i te (från tepåsar).


Mikroplaster- ett stort problem i mikroskopisk skala
Mikroplaster sprids i miljön på många olika sätt. Typiska exempel är slitage av däck från vägar, gummigranulat från konstgräsplaner, användande av båtbottenfärger och nedskräpning. Större plastskräp sönderdelas till mindre plastpartiklar och hamnar i sediment och i mark. I Sverige används avloppsslam främst för att återföra näringsämnet fosfor till marken, men då slam innehåller mikroplaster sprids de till jord och vatten.


Provpreparering och analys
Provprepareringen för att separera mikroplaster från övriga provet har stor betydelse för slutresultatet. Det är provprepareringen som avgör vilka partiklar som sedan kvantifieras och identifieras. Om prepareringen utförs på ett sätt som gör att vissa mikroplaster separeras bort, kommer dessa heller inte att finnas med i slutresultatet.

För slam, sediment och jord krävs en omfattande provpreparering för att separera mikroplaster från annat organiskt och oorganiskt material. Separationstekniken för att rena fram partiklarna varierar beroende på provtyp. Generellt avlägsnas oorganiskt material som t.ex. mineralpartiklar genom densitetsseparation med zinkklorid (densitet 1.7 g/cm3). Genom användning av en separationsvätska med hög densitet kan vi identifiera tyngre partiklar såsom polyvinylklorid (PVC) och styrenbutadiengummi (SBR). Nedbrytning av organiskt material sker med hjälp av enzymatisk behandling och/eller oxidation (väteperoxid och Fentons reagens) innan filtrering. Plastpartiklarna samlas upp på ett metallnät och identifiering och kvantifiering utförs med µFTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 

Svarta partiklar och gummipartiklar, som t.ex. bildas vid slitage av bildäck och granulat som används på konstgräsplaner analyseras genom att utrusta instrumentet med en ATR-kristall. I analysen ingår vanliga komponenter i bildäck och granulat; butadiengummi (BR), isopropengummi (IR), styrenbutadiengummi (SBR) samt etenpropendiengummi (EPDM). 


Vi utför analys av mikroplast och svarta partiklar i följande provtyper:

  • Vatten (rena vatten, t.ex. dricksvatten och kontaminerade vatten, t.ex. avloppsvatten)
  • Jord, slam, sediment
  • Biota (ex. musslor, fisk)
  • Livsmedel (ex. salt, mjölkpulver, öl, te)

Provpreparering och analys sker på vårt laboratorium i Danderyd . Vi har stor kunskap inom området och diskuterar gärna ert projekt eller er frågeställning.

Läs mer om våra analyser av mikroplast samt se våra paket här:

Kontakta oss gärna för mer information:

E-mail: info.ta@alsglobal.com
Telefon: 08-527 752 00